Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

33 Woningbouwvereniging "Vooruit" te Ede , 1920 - 1946

Bestandsnummer33
Datering1920-1946
Trefwoorden organisatiesGemeente Ede
Trefwoorden onderwerpenNOB
Originelen in beheer bijGemeentearchief Ede

 •  Iets over de geschiedenis
  • In 1919 neemt de directeur van de Enka, dr. J.C.  Hartogs het initiatief tot oprichting van de Woningbouwvereniging “Vooruit”. Voor een nieuw te bouwen fabriek in Ede zij een groot aantal woningen nodig voor de arbeiders. De oprichtingsvergadering is op 3 september van dat jaar; er zijn dan negen leden aanwezig en er wordt een bestuur gekozen. Jhr. J.M. van den Bosch wordt benoemd tot voorzitter, A. de Jongste tot secretaris, G.B. Bos tot penningmeester en C.AH. Weijer tot bestuurslid. De goedkeuring van de statuten volgt bij koninklijk besluit van 25 oktober 1919  nr. 78  (archief Gemeentebestuur Ede ca. 1650-1948 inv. nr. 2194). In januari van het jaar daarop wordt “Vooruit” toegelaten als vereniging uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting (KB van 26 januari 1920 nr. 37).

   In 1950 en nogmaals in 1982 worden de statuten gewijzigd. Bij de laatste wijziging zijn de statuten gelijk aan die van Woningbouwvereniging “Ede” met uitzondering van het aantal leden dat een voordracht tot benoeming van een bestuurslid mag doen. In 1983 is er een financieringstekort van “enkele millioenen guldens”. Het Ministerie van Volkshuisvesting en ook de Gemeente Ede dringen aan op overdracht aan of fusie met een kapitaalkrachtige woningcorporatie. Op de algemene ledenvergadering van 10 mei 1983 hebben de leden de keus tot overname door de R.K. Woningbouwvereniging “Onze Woning” of door Woningbouwvereniging “Ede”. De leden besluiten unaniem tot overdracht van alle onroerende zaken aan de laatstgenoemde vereniging. Dan kan worden overgegaan tot ontbinding van de vereniging en overdracht; deze hebben plaats in 1984. Bij het besluit van de gemeenteraad van Ede van 24 januari 1985 wordt ook de overdracht van de schuld die “Vooruit” aan de gemeente heeft, goedgekeurd (archief Gemeentebestuur Ede 1948-1987 inv. nr. (STA 7459).

 •  Iets over de stukken
  • In 2001 is een plaatsingslijst opgesteld van het ‘Archief van Woningbouwvereniging “Vooruit”’. Echter de stukken zijn niet gevormd door het bestuur van deze vereniging. Het betreffen stukken die ontvangen en opgemaakt zijn door het Gemeentebestuur van Ede betreffende de Woningbouwver-eniging “Vooruit”. In feite hadden ze moeten opgenomen worden in het archief van het Gemeentebestuur van Ede, ca. 1650-1948 beschreven in de zgn. inventaris Das. Om een onbekende reden zijn de stukken niet in het archief van het Gemeentebestuur terecht gekomen.

   In de inventaris Das zijn wel de volgende bescheiden betreffende Woningbouwvereniging "Vooruit" aanwezig:

   “2189. Bestek en voorwaarden inzake de aanbesteding van het bouwen van 140 eengezinswoningen aan en nabij de weg Ede-Veenendaal (woningbouwvereniging "Vooruit"), [1921]”  (betreffende het eerdergenoemde eerste complex);

   “2194. Woningbouwvereniging "Vooruit" (1e complex)” (stukken over de periode 1919-1933 over vooral het eerste complex);

   “2195. Woningbouwvereniging "Vooruit" (2e complex)” (stukken over de periode 1921-1926 over vooral het tweede complex);

   “2196. Woningbouwvereniging "Vooruit" (exploitatierekeningen)” (meest correspondentie over te betalen annuïteiten voor grond- en bouwvoorschotten over de jaren 1924-1928, 1937).

   In onderstaande concordans worden de nummers van de plaatsingslijst met de overeenkomstige nummers van deze inventaris vermeld. De beschreven stukken bevinden zich in drie staande dozen.

    

   Bronnen:

   - Archief van het Gemeentebestuur Ede ca. 1650-1948, inv. nrs. 2189 en 2194-2196;

   - Archief van het Gemeentebestuur Ede 1948-1986;

   - Sleebe, Vincent, Een stapje vooruit? : sociale woningbouw door de ENKA in Ede in de jaren twintig en dertig: kandidaatsscriptie aan de Vakgroep Ekonomische en Sociale Geschiedenis van de K.U. Nijmegen, 1983 (GAE 1182)

 •  Concordans
  • Plaatsingslijst

   Inventaris

   1

   6

   2

   7

   3

   8

   4

   9

   5

   27

   6

   10

   7

   11

   8

   12

   9

   13

   10

   14

   11

   15

   12

   16

   13

   17

   14

   18

   15

   20

   16

   21

   17

   22

   18

   19

   19

   26

   20

   1

   21

   3

   22

   28

   23

   4

   24

   2

   25

   5

   26

   23-25

   27

   23

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 •  Hele toegang (33 Archief van Woningbouwvereniging Vooruit, 1920-1946)