Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Ede

 
Locatie:Ede, Oude Kerkweg 100

Periode: 1950 - heden

De Christelijke Hogeschool Ede (C.H.E.) is ontstaan uit een fusie tussen twee hogescholen, gevolgd door een fusie met een derde school. De oorspronkelijke scholen zijn: ‘Felua’, ‘De Vijverberg’ en later de ‘Evangelische school voor Journalistiek’. 

‘Felua’ was een Pedagogische Academie en ‘De Vijverberg’ was een Sociale Academie, beiden waren gevestigd in Ede. De ‘Evangelische School voor Journalistiek’ kwam uit Amersfoort.

Kweekschool
In 1950 wordt de ‘Christelijke Kweekschool op de Veluwe’ in Ede opgericht; een opleiding voor leerkrachten voor lagere scholen, gebaseerd op gereformeerde beginselen. Onder leiding van de eerste voorzitter ds. J. van Sliedrecht worden statuten opgesteld, die worden voorgelegd voor (Koninklijke) goedkeuring, samen met een subsidieaanvraag. De subsidie wordt niet verleend omdat de overheid vreest dat er teveel onderwijzers in ons land zouden komen. De goedkeuring van de statuten wordt opgehouden door het samengaan met de in oprichting zijnde kweekschool in Harderwijk. De nieuwe statuten worden in 1954 vastgelegd, maar subsidie wordt opnieuw afgewezen. Tot 1958 wordt de school ‘geadopteerd’ door de Utrechtse kweekschool ’Rehoboth’. De minister stemt in met het vestigen van deze z.g. parallelklassen in Ede en in september 1952 start de school met 64 leerlingen. Utrecht staat (parttime) een deel van de leraren af en levert de eerste directeur: J. Veenhof. Hij wordt twee jaar later opgevolgd door A. Beversluis. Met ingang van 1 januari 1958 wordt de kweekschool officieel erkend en nemen de Edese bestuursleden deze taak van ‘Utrecht’ over.

Felua
De school beschikt niet direct over eigen huisvesting: men start in de consistorie van de Chr. Gereformeerde kerk en verenigingsgebouw ‘Rehoboth’ aan de Driehoek. Kort daarna wordt ook lesgegeven in het (voormalige) verenigingsgebouw ‘Ons Huis’’, tegenover het politiebureau. Vanaf 1959 beschikt de school tevens over een houten noodgebouw aan de Brouwerstraat. In 1961 kan men verhuizen naar de voormalige landbouwhuishoudschool eveneens aan de Brouwerstraat, de school kent dan al achtentwintig docenten. Na veel inspanning krijgt men uiteindelijk een geheel nieuwe school aan de Prins Bernhardlaan, compleet met gymnastieklokaal, aula en sportterrein. Dit complex wordt op 28 augustus 1969 officieel geopend. Al voor de opening zoekt het bestuur naar een naam voor de school; er wordt zelfs een prijsvraag uitgeschreven. Men wordt het eens over de algemene naam ’Christelijke Pedagogische Academie’, waaraan op voorspraak van de docenten de naam ‘Felua’ (de oudste benaming van de Veluwe) wordt toegevoegd. Al spoedig is ook dit gebouw te klein en na extra lokalen aan de Parkweg en aan de Irenelaan te hebben benut, worden er vijf noodlokalen op het sportterrein van de school geplaatst. Medio 1975 wordt duidelijk dat lagere scholen en kleuterscholen zullen opgaan in de basisschool. De Pedagogische Academie gaat plaatsmaken voor de Pabo. In 1984 begint ‘Felua’ met het eerste jaar van de nieuwe vierjarige hogere beroepsopleiding voor leraren in het christelijk basisonderwijs. In 1988, als de school 278 studenten telt, wordt de naam gewijzigd in ‘Christelijke Hogeschool Felua’. 

De Vijverberg
In 1974 opent de ‘Gereformeerde Sociale Akademie’ in Ede haar poorten. De school is ontstaan uit een reactie op democratiseringstendensen en de deconfessionalisering van sommige christelijke scholen: men strijdt voor orthodox hoger onderwijs in Nederland. De opleidingen die de academie biedt zijn ‘maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD)’ en ‘sociaal-cultureel werk (SKW)’. In 1978 wordt daar als derde opleiding ‘inrichtingswerk’ aan toegevoegd. Intussen is in 1976 de school omgedoopt tot ‘De Vijverberg’ en trekt ze studenten uit het hele land. In 1982 wordt er gestart met de opleiding ‘verpleegkunde (HBO-v)’. Bij de opening van de academie beschikt men over de lokalen van de oude RK lagere school aan de Padberglaan. Voor de HBO-v opleiding krijgt men de beschikking over de voormalige Chr. Mavoschool aan de Beukenlaan. In 1986 wordt de school gehuisvest in het (kantoor)flat Rietkampen II aan de Galvanistraat in Ede, de dependance aan de Beukenlaan blijft bestaan. Begin jaren ’90 komen ook de studenten van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk uit Zeist hun opleiding in Ede doen. Hiermee wordt de opleiding ‘Godsdienst Pastoraal Werk (GPW)’ toegevoegd aan ‘De Vijverberg’. In 1992 opent de hogeschool een ruim nieuw gebouw aan de Oude Kerkweg in Ede, waardoor alle opleidingen in één pand kunnen worden ondergebracht.

Evangelische Hogeschool
In 1977 wordt in Amersfoort de ‘Evangelische Hogeschool’ geopend door de ‘Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap’. Vanuit een orthodox-protestantse opvatting biedt de school een vormingsopleiding van korte duur voor jongeren die een studie aan een hogeschool of universiteit willen gaan volgen. De school is geen officieel erkende opleiding en wordt ook niet gesubsidieerd. Vanaf 1979 is de (destijds tweejarige) opleiding van de ‘Evangelische School voor Journalistiek’ onderdeel van de ‘Evangelische Hogeschool’.

Fusies
Eind jaren ’80 ontstaat de tendens tot het creëren van grootschalige scholen. De regering in Den Haag (met name minister Deetman) gaat flinke druk uitoefenen om tot grotere clusters te komen. ‘Felua’ en de ‘Vijverberg’ vinden elkaar na vele moeizame gesprekken; het is vooral de christelijke identiteit die de beide instituten bindt. In 1994 fuseren beide scholen, aanvankelijk onder de naam ‘De Vijverberg / Felua’. De directeur van ‘De Vijverberg’ Maarten Burggraaf wordt benoemd tot de eerste directeur van de fusieschool. Een jaar later komen ook de studenten van de ‘Evangelische School voor Journalistiek’ erbij. In 1997 krijgt de gefuseerde hogeschool de naam ‘Christelijke Hogeschool Ede’ (C.H.E.). Burggraaf wordt ook de eerste directeur (Voorzitter College van Bestuur) van de C.H.E. In 2004 wordt ook de ‘Evangelische Theologische Hogeschool’, een opleiding tot voorganger in Evangelische Kerken, uit Veenendaal opgenomen in de C.H.E.

Opleidingen
In 2000 en 2001 start de C.H.E. twee nieuwe opleidingen, waardoor de school dan tien richtingen kent. Dit zijn: Verpleegkunde, Leraar Basisonderwijs, Journalistiek, Communicatie, Management Economie & Recht, Godsdienst Pastoraal Werk, Godsdienstleraar, Personeel & Arbeid, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. De C.H.E. staat vooral voor een christelijke identiteit, zowel in vorm en inhoud van het onderwijs als de sfeer van de school. Meer dan vierhonderd medewerkers verzorgen HBO-opleidingen aan inmiddels meer dan vierduizend studenten. Daarnaast verzorgt de school, onder de naam CHE-Transfer diverse opleidingen, cursussen en trainingen voor instellingen, bedrijven en particulieren.

De C.H.E. is in 2010 voor het zevende jaar op rij uitgeroepen tot de Beste Hogeschool van Nederland (middelgrote scholen) door de ‘keuzegids hoger onderwijs’.

Getoonde foto
GA40602

 
Rubriek:Onderwijs en wetenschappen
Trefwoorden:Onderwijs
 
Gebruikte bronnen
Buessink, A.G.J. Felua - veertig jaar Christelijk opleidingsonderwijs in Ede, 1954-1994https://hdl.handle.net/21.12142/GEB25176422
1001 Documentatieverzameling Gemeentearchief Ede, map 9.9https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31482681
1003 Documentatieverzameling C. Hartgers, (1944) 1957-1989, map 61https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31482495
Pieterse, Piet Van Zandweg tot Kenniscampus : Kenniscampus Ede, een inspirerende omgeving voor studie, werk en wonen.https://hdl.handle.net/21.12142/GEB716372773
 
Gerelateerde verhalen
Christelijke Normaallessen

Geschreven door Henk M. KLaassen op 2011
Gewijzigd op 2023


Locatie op kaart