Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

37 Woningbouwvereniging Plicht Getrouw , 1920 - 1949

Bestandsnummer37
Datering1920-1949
Trefwoorden organisatiesGemeente Ede
Trefwoorden onderwerpenNOB
Originelen in beheer bijGemeentearchief Ede

 •  Korte historische schets
  • Vanuit de Christelijke werkliedenbond “Werkend help ik” te Bennekom is op 21 november1919 de Chr. Bouwvereniging “Plicht Getrouw” opgericht. De goedkeuring van de statuten geschiedde bij koninklijk besluit van 5 februari, no. 38.  Bij koninklijk besluit van 6 april 1920, no.21 is “Plicht Getrouw” als vereniging uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam, toegelaten.

   Een gedrukt exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement is aangetroffen in het archief van het gemeentebestuur 1948-1986 inv. nr. STA/7381. Als leden worden in de statuten genoemd: de oprichters, de bestuursleden van de Christelijke Werklieden-Vereniging “Werkend Help Ik” te Bennekom, zij die één of meer aandelen van de vereniging in eigendom hebben verkregen en degenen die door de ledenvergadering tot leden zijn benoemd en wier benoeming door het bestuur is bekrachtigd. In statuten en reglement worden als bestuursleden genoemd: J.Tasseron voorzitter, A. van Slooten secretaris, A. van de Deure penningmeester, H. van Silfhout Bzn., B.J. Aalbers, H. Ansink en A.J. van Heusden. Uit stukken aanwezig in het archief van het gemeentebestuur blijkt datin 1931 Jan de Nooij en P. Achterstraat voorzitter respectievelijk penningmeester zijn. De laatste is omstreeks 1939 voorzitter. In 1936 komt W.van Dijk als secretaris voor.

   De bouwvereniging dient op 26 juni van dat jaar bij de gemeente Ede een verzoek in om een bouwvoorschot van 100.000,00 gulden en een exploitatievergoeding van 3050 gulden en 54 cent. Deze gelden zijn benodigd voor aankoop van bouwterrein en de bouw en exploitatie van 16 arbeiderswoningen. De gemeenteraad besluit op 5augustus 1920 om bij het rijk het voorschot voor de bouw aan te vragen en 25 %van de exploitatie som voor rekening van de gemeente te doen komen. De woningen worden gebouwd op een terrein aan de Schoolstraat. In 1921 kunnen de eerste huurders de woningen betrekken.

   Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt het woningenbestand uitgebreid. In 1946 wordt de bouw van 12woningen gegund aan Kelderman en Van den Brink te Ede. Het lood- en zinkwerk,gas- , waterleiding, sanitair en electrische installaties aan W. Willemsen in Bennekom en het schilderwerk aan de Fa. Wed. W. van Hoevelaken en Zonen in Gelders Veenendaal. De woningen komen te staan aan de Weerkruislaan 4 t/m 18(even) en 9 t/m 15 (oneven) en zijn in oktober 1948 gereed. De bouw van 50 woningen aan de Acacialaan, Beukenlaan, Weerkruislaan en Heidelaan neemt een aanvang in 1947.

 •  Het archief
  • Het archiefje bestaat uit enkel financiële bescheiden. Onbekend is wanneer het in hetGemeentearchief Ede is terecht gekomen.

   Bronnen:

   - het archief

   - archief van het Gemeentebestuur1818-1948, inv. nrs. 2196A en 2196B

   - archief van het Gemeentebestuur 1948-1986, inv.nrs. STA/7381 en STA 7421

 •  Hele toegang (37 Inventaris van het archief van de Woningbouwvereniging "Plicht Getrouw" te Bennekom 1920-1949)