Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

38 Centrale Woningstichting Ede, (1941) 1948-1992 (1998)

Notabene: Voor inventarisnummers jonger dan 50 jaar geldt een openbaarheidsbeperking.
Bestandsnummer: 38
Trefwoorden organisaties: Gemeente Ede
Originelen in beheer bij: Gemeentearchief Ede

 •  Inleiding
  •  Iets over de geschiedenis
   • Op 29 april 1948 stelt de gemeenteraad van Ede de statuten vast voor de Centrale Woningstichting Ede (CWS, later afgekort als CWE). In artikel 2 van deze statuten worden de taken omschreven: het beheren, exploiteren en administreren van de aan de gemeente toebehorende woningen en het uitoefenen van administratieve, financiële en technische controle op de werkzaamheden van, en het verrichten van beheer- en exploitatiewerkzaamheden voor de woningbouwverenigingen die in de Gemeente Ede werkzaam zijn met geldelijke steun van het Rijk of de gemeente. In artikel 4 wordt bepaalt dat het bestuur uit ten hoogste negen leden zal bestaan. Een lid van het college van burgemeester en wethouders is voorzitter en twee andere leden maken deel uit van de gemeenteraad. Andere bestuursleden, die de woningbouwverenigingen vertegenwoordigen, worden door de gemeenteraad benoemd uit dubbeltallen voorgedragen door het college van burgemeester en wethouders. De directeur van Gemeentewerken woont de vergaderingen bij en heeft een adviserende stem. Op 15 december 1948 treedt de stichting in werking (zie archief Gemeentebestuur STA/14661).

    De Christelijke Bouwvereniging “Plicht Getrouw” te Bennekom, “Patrimoniums Bouwvereniging” en Woningbouwvereniging “Vooruit”, beide te Ede treden in 1948 toe. In maart 1950 volgen de toetredingen van Woningbouwvereniging “De Eenvoud” in Gelders Veenendaal en Woningbouwvereniging “Ede” te Ede (zie archief Gemeentebestuur STA/13345). In de lijst hieronder zijn de woningbouwverenigingen vermeld die aangesloten waren bij de CWE.

    In de jaren zeventig wordt er vanuit de stichting voorstellen gedaan de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen omdat men deze verouderd vindt. De voorstellen daartoe zijn nooit door de gemeenteraad vastgesteld (zie archief Gemeentebestuur STA/14661).

    Vanaf 1985 begint er binnen het stichtingsbestuur een discussie over de positie van de Gemeente Ede binnen het bestuur. De deelnemende woningbouwverenigingen ervaren de rol van het college van burgemeester en wethouders en de raad als dominant (zie archief Gemeentebestuur GB/28872). Er wordt gesproken over verzelfstandiging. Dit alles leidt tot het besluit van de gemeenteraad van 25 mei 1989 (verzameling raadsstukken 1989/119) waarin de raad instemt met de volgende vier punten:

    1.     een convenant waarin de in de CWE samenwerkende partijen, t.w. de woningbouwverenigingen en leden van de raad van de gemeente, die het Gemeentelijk Woningbedrijf  (GWB) vertegenwoordigen, o.m. afspreken de woningen in het bezit van de GWB binnen twee jaar over te dragen aan de woningbouwverenigingen “Plicht Getrouw”, “Ede” en “De Eendracht”;

    2.     het ontwerp voor nieuwe statuten van de CWE;

    3.     een deelnemingsovereenkomst tussen de CWE en de gemeente inzake het beheer en de exploitatie van de woningen van de GWB;

    4.     detacheringsovereenkomsten voor die personeelsleden van de CWE die de status van ambtenaar willen behouden en niet onder de cao voor woningcorporaties willen vallen.

    Met dit raadsbesluit is de verzelfstandiging van de CWE een feit. Uiteindelijk fuseren de CWE, het Gemeentelijk Woningbedrijf en de in punt 1 genoemde woningbouwverenigingen per 1 januari 1992 tot één nieuwe corporatie, de Stichting Woonstede. Per koninklijk besluit van 9 december 1991 is Woonstede toegelaten als instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting.

    Aanvankelijk is de CWE gehuisvest aan de Grotestaat 43 en in 1950 aan de Notaris Fischerstraat 18 in het niet afgebrande deel van het oude gemeentehuis en vervolgens weer aan de Grotestraat (nr. 123). Het verslag over 1949 vermeldt het aantal van zes personeelsleden: een administrateur, die het secretariaat van de stichting voor zijn rekening neemt, een opzichter, een schrijver en drie incasseerders. Verder maakt het verslag gewag van een handicap: er is geen telefoon. Per 1 december 1951 verhuist de administratie naar de Klinkenbergerweg 41 in de voormalige kantoren van het waterleidingbedrijf. In december 1954 neemt men het perceel Molenstraat 83b in gebruik waar de Stichting Arbeidszorg gehuisvest was. Op hetzelfde terrein is een loods voor opslag van materialen. In de jaren vijftig zijn er werkplaatsen en kantoorruimten bijgebouwd (zie archief Gemeentebestuur STA/12812). Medio 1963 verhuizen kantoor en werkplaatsen naar de Nieuwe Maanderbuurtweg 46 waar de CWS voor dat doel een nieuw pand heeft gebouwd. Bij het 25 jarig bestaan in 1973 worden de ruimten daar nog steeds betrokken en bovendien heeft men vijf garages onder flats als o.m. opslagruimte in gebruik. Het blijft behelpen en daarom besluit het bestuur op 26 januari 1977 een bouwterrein van de gemeente aan te kopen gelegen tussen de Hakselseweg en de Hoorn waar men in februari van het jaar daarop met nieuwbouw begint (zie jaarverslag over 1977, archief Gemeentebestuur STA/14325). In februari 1979 worden het nieuwe kantoor en de nieuwe werkplaats aan de Hakselseweg 40 in gebruik genomen.

    Ultimo 1950 heeft de CWE 1014 woningen in beheer. Daarvan zijn er 332 in eigendom van de gemeente, 231 behoren toe aan Patrimonium, 78 aan Plicht Getrouw, 301 aan Vooruit, 52 aan “Ede” en 20 aan De Eenvoud (zie archief Gemeentebestuur STA/14658).

    Eind 1984 beheert de stichting 8196 woningen waarvan er 3467 de Gemeente Ede toebehoren.  De resterende zijn eigendom van de bovengenoemde woningbouwverenigingen zonder De Eenvoud waarvan de woningen in 1960 op het grondgebied van de gemeente Veenendaal kwamen te staan, maar met de woningen van de in 1954 opgerichte R.K. Woningbouwvereniging “Onze Woning” (zie archief Gemeentebestuur STA/14325). Een vertegenwoordiger van “Onze Woning” werd in april 1959 in het bestuur van de CWE Benoemd (zie archief Gemeentebestuur STA/12813).

    Waren er in 1950 zes personeelsleden, waaronder twee incasseerders van de huren, het jaarverslag over 1984 noemt het aantal van 78 per 31 december. Het personeelsbestand bestaat dan uit: twee directieleden (tot 1971 had de enige directeur de titel administrateur, zie archief Gemeentebestuur STA/14676), 18 personeelsleden van de afdeling financieel-economische en  interne zaken, negen medewerkers van de afdeling huisvesting en bewonerszaken inclusief twee woningmaatschappelijk werkers en de technische dienst van 49 personen waarbij vijf huismeesters en zes schoonmakers van flatgebouwen zijn inbegrepen.

    Tot 1 mei 1966 werden wekelijks de huren opgehaald door incasseerders. Dat gebeurde door de woningbouwverenigingen zelf of door medewerkers in dienst van de CWE. Daarna betaalden de huurders de maandhuur per giro. Begin jaren zeventig deed op het kantoor de computer zijn intrede waardoor administratie met de hand snel verdween.

    Lijst van bij de CWE aangesloten woningbouwverenigingen

    1.         Patrimoniums Bouwvereniging, opgericht 1916, opgeheven per 1 januari 1986 door overname door de R.K. Bouwvereniging Onze Woning.

    2.         Chr. Bouwvereniging “Plicht Getrouw” te Bennekom, opgericht in 1919 - heeft alleen woningen in Bennekom en is nog zelfstandig.

    3.         Woningbouwvereniging “Ede”, opgericht 1919, opgeheven per 1 januari 1992 en opgegaan in de Stichting Woonstede.

    4.         Woningbouwvereniging “Vooruit”, opgericht in 1920 vanuit de AKU/Enka, opgeheven in 1985 i.v.m. overname door Woningbouwvereniging “Ede”.

    5.         Woningbouwvereniging “De Eenvoud”, opgericht in 1921 - heeft alleen woningen in Gelders Veenendaal, in het gebied dat in 1960 is overgegaan naar de Gemeente Veenendaal.

    6.         R.K. Bouwvereniging “Onze Woning”, opgericht ca. 1954, naamswijziging per 1 januari 1986  i.v.m. overname van Patrimoniums Bouwvereniging in Algemeen Chr. Woningbouwvereniging “De Eendracht”, opgeheven per 1 januari 1992 en opgegaan in de Stichting Woonstede.

  •  Iets over het archief
   • Er zijn slechts huurregisters, kasboeken en knipselkranten van de CWE bewaard gebleven.

    Maar omdat de stichting in feite een instelling van de Gemeente Ede was, zijn in de loop der jaren  diverse stukken bij de gemeente ingezonden en in het archief van het gemeentebestuur opgenomen. De notulen, jaarverslagen, begrotingen en de jaarrekeningen van de stichting zijn nagenoeg compleet van 1948-1984 in het Gemeentearchief Ede aanwezig. De serie knipselkranten met de titel “Geknipt” is in 1991 begonnen en onder dezelfde naam in 1992 voortgezet door de Stichting Woonstede en tot en met 1998 aanwezig. Verder zijn een huurregister en een kasboek aangetroffen betreffende zes woningen in Ederveen van voor de oprichting van de CWE welke beschouwd worden als retroacta.

    Het archief is verpakt in vijf staande dozen en zes liggende dozen, tezamen ca. 1,75 m.

    In de concordans hieronder worden de nummers van de oude plaatsingslijst vermeld met de overeenkomstige nummers van de inventaris

    Bronnen:

    - dit archief;

    - archief van het Gemeentebestuur Ede 1948-1986;

    - archief van het Gemeentebestuur Ede (1937) 1986-1995 (2001)

     

    Concordans:

    Plaatsingslijst

    Inventaris

    Wbv “Ede” 24

    1

    Wbv “Ede” 25

    2

    1

    3-14

    2

    15

    3

    16

    4

    17

    5

    18

    6

    19

    7

    20

 •  Hele toegang (38 Archief van de Centrale Woningstichting, (1941) 1952-1992 (1998))