Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

35 Gemeentelijke Dienst voor de Huisvesting , 1946 - 1964

Bestandsnummer35
Datering1946-1964
Trefwoorden organisatiesGemeente Ede
Originelen in beheer bijGemeentearchief Ede

 •  Historische schets
  • In1943 werd de huisvesting van evacués aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken opgedragen. Deze dienst heeft daartoe het Evacuatie Bureau opgericht, dat werd gevestigd in villa "Leinwijk" aan de Stationsweg 69 te Ede. Na de bevrijding op 17 april 1945 werd daar ook de Military Billeting Office (Militaire Inkwartiering Bureau) ondergebracht. Het hoofd van de Evacuatie Bureau/Military Billeting Office was A. de Bruijn. Op 1 juni 1945 bepaalde de burgemeester via een bekendmaking (zie nr. 20) dat evacués die naar hun woonplaatsen willen terugkeren daarvan mededeling moeten doen aan de Military Billeting Office. Verder is schriftelijke opgave nodig van woonruimten, waarvan men weet dat zij niet volledig of op onjuiste wijze worden gebruikt, dit i.v.m het feit dat evacués gedwongen zullen worden nog geruime nog geruime tijd in de gemeente Ede te blijven. Volgens de inleiding bij de inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken werd het Evacuatie Bureau in 1947 opgeheven (zie pagina 3 van die inleiding).
   Het is niet bekend wanneer het Gemeente Bureau voor de Huisvesting, later Gemeentelijke Dienst voor de Huisvesting genoemd, is ontstaan. De inleiding bij de inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken vermeldt dat het Bureau voor de Huisvesting van 1943 tot 1947 ondergebracht was in "Leinwijk" (zie pagina 12 van de inleiding). Deze inleiding gewaagt verder van het feit dat in 1947 het Bureau van de Huisvesting van Sociale Zaken werd losgemaakt  en ging ressorteren onder de secretarie (zie pagina 9 van de inleiding).
   De dienst voor de Huisvesting begon op 12 juni 1945 met het aanleggen van een register van woningzoekenden (zie inv. nrs. 20-22). E.J. van Spankeren was directeur van de dienst. Hij had aanvankelijk zijn dienst kantoor in villa "Leinwijk" later verhuisde hij naar huize "Berg en Dal" aan de Stationsweg 74 te Ede.

   De Woonruimte wet 1947 (Wet van 4 augustus 1947, Staatsblad nr. H. 291),die in werking trad op 1 oktober van dat jaar, gaf aan de gemeenten i.v.m. de woningnood betere mogelijkheden om woongelegenheid te verdelen: een woonvergunning werd verplicht gesteld. De gemeente werd bijgestaan door de Commissie van advies ex art. 8 van de Woonruimtewet 1947. In Ede bestond die uit vijf kamers te weten:Ede, Bennekom, Lunteren, Gelders Veenendaal-Ederveen en Harskamp-Otterlo (zie archief Gemeentebestuur inv. nr. STA/10910. De dienst voor de Huisvesting kreeg de taak aan de verdeling van woonruimte in de praktijk gestalte te geven. In 1966 werd de dienst opgeheven en haar taak ondergebracht in de secretarieorganisatie (zie archief Gemeentebestuur inv. nr. STA/20014).

 •  Het archief
  • Het archief omvat de periode 1945-1965. De stukken over 1945 en een deel van de stukken over 1946 zijn afkomstig van het Evacuatie Bureau/Military Billeting Office.
   Hierboven is al genoemd dat de Huisvestingsdienst in 1945 begon met de registers van inschrijving voor woningzoekenden. De woningzoekenden werden onder doorlopende nummering ingeschreven. De laatste inschrijving geschiedde op 17 september 1963. Slechts de eerste drie registers zijn bewaard omdat een goed beeld geven van de woonruimtetoewijziging direct na de oorlog.

   In 1959 werd een onderzoeksrapport uitgebracht betreffende de inrichting van de administratie van de dienst (zie inv. nr. 13). Dit rapport  vermeldt het bestaan van diverse archiefstukken. De voornaamste aanbeveling in dit rapport betreffende het archief is het maken van dossiers per persoon dus per huisvestingsgeval.

   Bij inventarisatie bleek dat uit de mappen met ingekomen en minuten van uitgaande stukken (zie inv. nrs. 1-2), bescheiden waren afgezonderd en vernietigd.
   In 2011 zijn verder de volgende stukken vernietigd:
   1. de correspondentie met de Centrale Woningstichting Ede en met Burgemeester en Wethouders over afzonderlijke gevallen van toewijzing van woonruimten, 1949-1957
   2. rechtspositieregelingen van de gemeente Ede, 1949-1950
   3. afschriften van arbeidscontracten, 1947-1956 en
   4. registers van inschrijving van woningzoekenden, 1948-1963 (deze kunnen op grond van de Landelijke stukkenlijst zie pag. 34onder classificatienr. 1.733.35 vernietigd worden)
   De omvang van de het bewaarde archief is 0.40m..

   Ede, september 2011
 •  Hele toegang (35 Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst voor de Huisvesting te Ede, 1945-1965)