Detail Archief Barneveld

Detail Archief Barneveld

165 Gereformeerde Kerk De Glind - Achterveld , 1916-1994

Bestandsnummer: 165
Datering: 1916-1994
Trefwoorden organisaties: Archieven gemeente Barneveld
Trefwoorden onderwerpen: NOB
Originelen in beheer bij: Gemeentearchief Barneveld

 •  Inleiding
  • De Gereformeerde Kerk te De Glind – Achterveld werd geïnstitueerd in 1916 en was nauw verbonden met de stichting De Glindhorst gesticht door Ds.  R.J.W. Rudolph gereformeerd predikant te Leiden. Ds. Rudolph kocht in 1911 in de gemeente Barneveld landbouwgrond aan en verpachtte deze gronden aan de boeren die bereid waren in hun gezin kinderen op te nemen die thuis niet konden wonen.

   Stichting De Glindhorst werd na 1927 voortgezet onder de naam de Rudolphstichting een Vereniging tot verzorging van kinderen, diaconaal werk van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Lidmaatschap van de gereformeerde kerk was verplicht voor alle medewerkers en opgenomen kinderen van de stichting, evenals kerkgang en kerkelijke activiteiten. De kinderen kwamen onder pastorale zorg van de kerkelijke gemeente. Veel is ook hier veranderd. De stichting is nu eigenaar van veel onroerend goed in De Glind en biedt geen jeugdzorg meer. Het onroerend goed wordt verhuurd aan jeugdzorg organisaties voor opvang van uit huis geplaatste kinderen.

 •  Verantwoording
  • Het archief van de gereformeerde Kerk te De Glind is evenals alle kerkelijke archieven opgebouwd vanuit de notulen/handelingen van de Kerkenraad, Diaconie en Commissie van Beheer/College van Kerkrentmeesters. Eveneens zijn opgenomen de zgn. gedeponeerde archieven van: de Zending Commissie, Vereniging tot verzorging van Kinderen de Rudolphstichting, Vereniging tot duurzame verzorging van minderjarigen, het Jeugdwerk en Jeugdvereniging Sola Fide.

   In de rubriek Documentatie zijn ook stukken opgenomen uit de classes Apeldoorn en Nijkerk. De in de inventaris beschreven stukken zijn 1989 en 2001 ter bewaring ingebracht in het gemeentearchief Barneveld. Al het ingebrachte materiaal is opgenomen in de inventaris, er is niet geschoond, vandaar de hoeveelheid ingekomen stukken waarin zeer gering correspondentie kan voorkomen. Onder inventarisnummer 41, 42 en 43 (drie dozen) zijn alle ledenkaarten opgenomen vanaf 1916 tot plus minus 1980. De laatste datum is grotendeels een aanname, wordt eenmaal vermeld. Een einddatum is moeilijk vast te stellen omdat het doorlopende kaartsystemen zijn die niet op datum maar alfabetisch zijn opgebouwd. Deze opzet is zoveel mogelijk gehandhaafd. Het komt voor in deze inventaris dat de financiële overzichten van Kerk, Diaconie en Zending gezamenlijk op een en hetzelfde blad worden weergegeven. Dit vergemakkelijkte de jaarlijkse presentatie en bespreking in de gemeentevergadering.

   De bij de stukken genoteerde kolommen, begindatum en einddatum impliceert niet dat in de tussen liggende periode van ieder jaartal ook archivalia aanwezig is. Dat is niet zo. Genoteerd wordt de datum van het eerste en het laatste stuk. Er zijn heel wat manco’s in verschillende rubrieken. Wat niet is, kan niet gearchiveerd worden.

   Bij de archivering is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen en voorschriften van de archiefdienst van de PKN en het concept-richtlijnen voor Kerkelijk Archiefbeheer 2010.

   Gemeentearchief Barneveld

   november 2020

 •  Hele toegang (165 Gereformeerde Kerk De Glind 1916-1994)
  Link Embed