Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

11 Gemeentebestuur Ede , 1948 - 1986

Bestandsnummer: 11
Datering: 1948-1986
Trefwoorden organisaties: Archieven gemeente Ede
Originelen in beheer bij: Gemeentearchief Ede

 •  Beschrijving van het archief
  • Naam archiefblok:
   Gemeentebestuur Ede (1901) 1948-1986 (2004)

   Periode:
   1901 - 2004
   merendeel 1948 - 1986

   Archiefbloknummer:
   11

   Omvang:
   370 meter; 20906 inventarisnummers

   Taal van het archiefmateriaal:
   Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

   Soort archiefmateriaal:
   Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

   Archiefbewaarplaats:
   Gemeentearchief Ede

   Archiefvormers:
   Gemeentebestuur Ede

   Samenvatting van de inhoud van het archief:
   Het archief van het gemeentebestuur Ede over de periode 1948 - 1986 bevat
   archiefbescheiden over de beleidsvoorbereiding, besluitvorming en taakuitvoering. Alle
   onderwerpen waarbij de gemeente betrokken is, komen in deze inventaris voor: ruimtelijke
   ordening, onderwijs, aanleg en onderhoud wegen, waterwegen etc, aanleg en onderhoud
   rioleringen, recreatie, buurt- en clubhuiswerk, sociaal-cultureel werk, burgerlijke stand,
   gezondheidszorg etc.

  •  Aanwijzingen voor de gebruiker
   •  Openbaarheidsbeperkingen
    • Geen beperkingen op de openbaarheid.
   •  Beperkingen aan het gebruik
    • Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die
     gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig.

   •  Materiële beperkingen
    • Het archief bevat geen stukken welke in een zodanige staat verkeren, dat raadpleging of
     kopiëring ervan aan belemmeringen onderworpen zijn. Evenmin behoren buitenformaat
     stukken of anderszins afwijkende stukken tot het archief.
   •  Aanvraaginstructie
    • Archiefstukken kunnen worden aangevraagd in de studiezaal van het gemeentearchief Ede. U
     dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:
     1. uw naam,
     2. de naam van de toegang van het archief, nl.: 011,
     3. het inventarisnummer, dit is het rode STA-nummer voor de beschrijving van de
     archiefstukken.
   •  Citeerinstructie
    • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
     zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
     VOLLEDIG:
     Gemeentearchief Ede, Gemeentebestuur Ede (1901) 1948-1986 (2004), toegang 011,
     inventarisnummer ...
     VERKORT:
     GAE, Gemeentebestuur Ede (1901) 1948-1986 (2004), 011 inv.nr. ...
  •  Archiefvorming
   •  Geschiedenis van de archiefvormer
    • ALGEMENE GESCHIEDENIS
     In 1950 telt de gemeente Ede 45.896 inwoners. In 1955 is dat aantal gegroeid tot 52.740. In
     1960, 1965, 1970, 1975 en 1980 is het aantal inwoners respectievelijk 55.785, 65.308, 71.691,
     79.403 en 82.857. In 1986 wonen er 88.896 mensen in de gemeente Ede.
     De oppervlakte van de gemeente blijft in de periode 1948-1986 nagenoeg onveranderd.
     Op 1 januari 1948 is de totale oppervlakte 32.447 ha. Op 1 januari 1967 bedraagt het
     grondgebied 31.983 ha. De oppervlakte van de gemeente Ede is verminderd door o.a.
     grenswijzigingen met de gemeente Veenendaal in de jaren '50. Op 1 januari 1985 is de
     oppervlakte nog steeds 31.983 ha.
     In de periode 1948-1986 hebben tal van belangrijke gebeurtenissen plaats gehad in de
     gemeente Ede.
     J.J.C. Boot is burgemeester van 1946 tot 1951. Deze periode staat vooral in het teken van de
     woningnood na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. In deze periode worden de
     eerste plannen gemaakt voor de bouw van het Streekziekenhuis te Bennekom en wordt de
     rijksweg A 12 aangelegd. Ook worden de eerste grondaankopen gedaan met het oog op de
     uitbreiding naar Ede-West.
     H.M. Oldenhof wordt in 1952 de nieuwe burgemeester. In de 10 jaar dat Oldenhof
     burgemeester is, verandert er veel in de gemeente Ede. Er worden veel nieuwe scholen
     gebouwd: de landbouwhuishoudschool, de hogere landbouwschool, de kweekschool voor
     onderwijzers, de machinistenschool voor de wegenbouw (SOMA) en het christelijk
     streeklyceum. In Ede, Harskamp en Ederveen worden rioolwaterzuiveringsinstallaties
     gebouwd en er worden plannen gemaakt voor soortgelijke installaties in Bennekom, Lunteren
     en Otterlo. Verder krijgt de hele gemeente electrische straatverlichting, gaat de
     vuilnisophaaldienst over naar de gemeente en worden er maar liefst zeven sportvelden met
     kleedaccommodaties aangelegd.
     In 1962 wordt mr. dr. P.J. Platteel burgemeester. Hij is een man met veel bestuurlijke ervaring
     en mede daardoor slaagt hij er in om door middel van een versnelde onteigeningsprocedure in
     de wijk Veldhuizen de benodigde gronden te verwerven om realisatie van de woonwijk
     Veldhuizen A mogelijk te maken. Daarnaast worden er diverse dorpskernen gesaneerd,
     worden er plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw gemeentehuis en een overdekt
     zwembad. Cultureel centrum 'De Reehorst' wordt door de gemeente aangekocht en daarnaast
     wordt een sporthal gebouwd. Verder worden er een aantal belangrijke raden geinstalleerd: de
     culturele raad, de sportraad en de jeugdraad.
     In 1968 wordt J. Slot de nieuwe burgemeester van de gemeente Ede. Door zijn uitstekende
     organisatorische kwaliteiten bevordert hij de komst van nieuwe industrieën en wordt de bouw
     van de Keesomtunnel gerealiseerd. Daarnaast krijgt ook de verdere uitbreiding van de wijk
     Veldhuizen gestalte. Slot blijft 10 jaar burgemeester.
     In 1979 wordt M.K. van Dijke tot burgemeester benoemd. Kort daarna wordt gestart met de
     bouw van de woonwijk De Maandereng langs de snelweg A 12.ALGEMENE GESCHIEDENIS
     In 1950 telt de gemeente Ede 45.896 inwoners. In 1955 is dat aantal gegroeid tot 52.740. In
     1960, 1965, 1970, 1975 en 1980 is het aantal inwoners respectievelijk 55.785, 65.308, 71.691,
     79.403 en 82.857. In 1986 wonen er 88.896 mensen in de gemeente Ede.
     De oppervlakte van de gemeente blijft in de periode 1948-1986 nagenoeg onveranderd.
     Op 1 januari 1948 is de totale oppervlakte 32.447 ha. Op 1 januari 1967 bedraagt het
     grondgebied 31.983 ha. De oppervlakte van de gemeente Ede is verminderd door o.a.
     grenswijzigingen met de gemeente Veenendaal in de jaren '50. Op 1 januari 1985 is de
     oppervlakte nog steeds 31.983 ha.
     In de periode 1948-1986 hebben tal van belangrijke gebeurtenissen plaats gehad in de
     gemeente Ede.
     J.J.C. Boot is burgemeester van 1946 tot 1951. Deze periode staat vooral in het teken van de
     woningnood na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. In deze periode worden de
     eerste plannen gemaakt voor de bouw van het Streekziekenhuis te Bennekom en wordt de
     rijksweg A 12 aangelegd. Ook worden de eerste grondaankopen gedaan met het oog op de
     uitbreiding naar Ede-West.
     H.M. Oldenhof wordt in 1952 de nieuwe burgemeester. In de 10 jaar dat Oldenhof
     burgemeester is, verandert er veel in de gemeente Ede. Er worden veel nieuwe scholen
     gebouwd: de landbouwhuishoudschool, de hogere landbouwschool, de kweekschool voor
     onderwijzers, de machinistenschool voor de wegenbouw (SOMA) en het christelijk
     streeklyceum. In Ede, Harskamp en Ederveen worden rioolwaterzuiveringsinstallaties
     gebouwd en er worden plannen gemaakt voor soortgelijke installaties in Bennekom, Lunteren
     en Otterlo. Verder krijgt de hele gemeente electrische straatverlichting, gaat de
     vuilnisophaaldienst over naar de gemeente en worden er maar liefst zeven sportvelden met
     kleedaccommodaties aangelegd.
     In 1962 wordt mr. dr. P.J. Platteel burgemeester. Hij is een man met veel bestuurlijke ervaring
     en mede daardoor slaagt hij er in om door middel van een versnelde onteigeningsprocedure in
     de wijk Veldhuizen de benodigde gronden te verwerven om realisatie van de woonwijk
     Veldhuizen A mogelijk te maken. Daarnaast worden er diverse dorpskernen gesaneerd,
     worden er plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw gemeentehuis en een overdekt
     zwembad. Cultureel centrum 'De Reehorst' wordt door de gemeente aangekocht en daarnaast
     wordt een sporthal gebouwd. Verder worden er een aantal belangrijke raden geinstalleerd: de
     culturele raad, de sportraad en de jeugdraad.
     In 1968 wordt J. Slot de nieuwe burgemeester van de gemeente Ede. Door zijn uitstekende
     organisatorische kwaliteiten bevordert hij de komst van nieuwe industrieën en wordt de bouw
     van de Keesomtunnel gerealiseerd. Daarnaast krijgt ook de verdere uitbreiding van de wijk
     Veldhuizen gestalte. Slot blijft 10 jaar burgemeester.
     In 1979 wordt M.K. van Dijke tot burgemeester benoemd. Kort daarna wordt gestart met de
     bouw van de woonwijk De Maandereng langs de snelweg A 12.


     In 1948 is de organisatiestructuur van de gemeente Ede betrekkelijk eenvoudig. Onder de
     verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) functioneren
     de gemeentesecretarie, bestaande uit vier afdelingen, en zeven gemeentelijke diensten en
     bedrijven (zie organisatieschema 1948). In de jaren daarna verandert de organisatiestructuur
     niet veel. Wel worden er afdelingen, diensten en bedrijven aan de structuur toegevoegd:
     • op 1 februari 1950 wordt het Gemeentelijk Bosbedrijf door de Raad aangewezen als tak
     van dienst in de zin van art. 252 van de gemeentewet en wordt de 'Verordening op het
     beheer van het gemeentelijk Bosbedrijf' vastgesteld. Op 27 april 1950 en 21 mei 1951
     wordt het gewijzigde raadsbesluit opnieuw vastgesteld. Op 12 mei 1971 wordt de
     verordening met ingang van 1 juli 1971 ingetrokken en wordt de 'Verordening op het
     beheer van het bosbedrijf' (Beheersverordening bosbedrijf 1971) vastgesteld.
     • naar aanleiding van een voorstel van de Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor
     Sociale Zaken wordt op 30 juni 1954 de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
     ingesteld.
     • op 25 november 1954 besluit de gemeenteraad tot de oprichting van de Gemeentelijke
     Volkskredietbank te Ede over te gaan en deze aan te wijzen als tak van dienst in de zin
     van art. 252 van de gemeentewet. Op 1 december 1971 wordt de naam gewijzigd in
     Gemeentelijk Kredietbank (GKB).
     In 1967 telt de gemeentesecretarie zeven afdelingen en vallen er inmiddels negen diensten en
     bedrijven onder de verantwoordelijkheid van B&W (zie organisatieschema 1967).
     In de jaren daarna wordt het takenpakket van de gemeente steeds omvangrijker. Dit leidt,
     opnieuw, tot uitbreiding van het aantal afdelingen en diensten en bedrijven. Een van de
     nieuwe diensten is de dienst Sport- en Jeugdzaken
     In verband met de (gedeeltelijk verwachte) groei van het aantal sportaccommodaties, een
     meer gecoördineerde behandeling van aangelegenheden op het gebied van sport- en
     jeugdzaken en om de gemeentesecretarie niet onnodig te belasten met beheerstaken in het
     uitvoerende vlak, wordt in 1967 de dienst Sport- en Jeugdzaken opgericht. De gemeenteraad
     stelt de 'verordening regelende de dienst voor sport- en jeugdzaken' vast op 8 november 1967.
     In deze verordening worden alle taken van de dienst vastgelegd:
     1. beheer en exploitatie van de gemeentelijke sport- en speelterreinen, gebouwen en
     voorzieningen van dien aard, gebouwen voor het jeugdwerk ed.
     2. doen van voorstellen en uitbrengen van advies, ook eigener beweging aan burgemeester
     en wethouders omtrent
     a. behoeftebepaling, planning en programma's van eisen van accommodaties voor de
     sportbeoefening en voorzieningen voor het jeugdwerk
     b. aanschaffing van materialen en toestellen t.b.v. inrichting, onderhoud en gebruik
     van de onder '1' bedoelde accommodaties
     c. tarieven voor het gebruik van de onder '1' bedoelde accommodaties
     d. verlenen van subsidies in het kader van sport- en jeugdzaken, alsmede toezicht op
     de besteding van deze subsidies
     3. onderhouden van contact en waar nodig aanvullend, stimuleren en coördinerend
     optreden bij alle zaken de sport en het jeugdwerk betreffende
     4. organisatie van de medische sportkeuring
     5. verrichten van andere dan de bovengenoemde werkzaamheden, die door B&W worden
     opgedragen, voor zover deze verband houden met de doelstelling van de dienst.
     22 011
     Bij B&W-besluit d.d. 21 november 1967 wordt de datum van instelling van de dienst bepaald
     op 1 januari 1968.
     In 1974 bestaat de gemeentelijke organisatie uit de gemeentesecretarie, onderverdeeld in
     negen afdelingen en elf diensten en bedrijven (zie organisatieschema 1974).
     In de periode 1974-1986 volgen diverse organisatiewijzigingen. Zo wordt het Gas- en
     Waterleidingbedrijf opgenomen in de Veluwse Nutsbedrijven NV te Apeldoorn. De dienst
     Sport- en Jeugdzaken wordt ondergebracht in de nieuwe, omvangrijke, gemeentelijke dienst
     Welzijnszaken. Door de komst van de Districtsgeneeskundige en gezondheidsdienst
     West-Veluwe/Valleigebied houdt de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst op te bestaan per 1
     april 1978. De Gemeenteontvanger wordt ondergebracht bij de gemeentesecretarie-afdeling
     Financiën en Belastingen.
     In 1986 bestaat de gemeentelijke organisatiestructuur uit zeven afdelingen en vier bureaus,
     allen deel uitmakende van de gemeentesecretarie, en zeven diensten en bedrijven (zie
     organisatieschema 1986).

    •  Algemene geschiedenis
    •  Geschiedenis van het archiefbeheer
     • In 1990 is aan de bewerking van dit archief begonnen Alle dossiers werden na bewerking
      ingevoerd in DBS/DocumentManager van Circle Software. Begin 2007 was 70% van de
      dossiers bewerkt en ingevoerd. Met extra menskracht is het restant toen in 10 maanden
      bewerkt en ingevoerd.
   •  Inhoud en structuur van het archief
    •  Inhoud
     • Dit archief bevat dossiers met betrekking tot de beleidsvoorbereiding, besluitvorming en
      taakuitvoering
    •  Selectie en vernietiging
     • Bij het selecteren en vernietigen van archiefbescheiden is gebruik gemaakt van de handleiding
      Vernietiging archiefbescheiden (inter-) gemeentelijke organen. Van de vernietigde
      archiefbescheiden zijn processen-verbaal van vernietiging opgesteld.Bij het selecteren en vernietigen van archiefbescheiden is gebruik gemaakt van de handleiding
      Vernietiging archiefbescheiden (inter-) gemeentelijke organen. Van de vernietigde
      archiefbescheiden zijn processen-verbaal van vernietiging opgesteld.
    •  Aanvullingen
     • Aanvullingen te verwachten uit Archiefblok 1986 - 1995.
    •  Verantwoording van de bewerking
     • Aansluitend op de klassieke inventaris die oorspronkelijk gemaakt zou worden, heeft Hade
      Mugie deze EAD versie gemaakt.
    •  Ordening van het archief
     • Logische rangschikking van rubrieken (zie inhoudsopgave), binnen de rubrieken gesorteerd
      op datum en soms eerst ook nog logisch gesorteerd.
   •  Verwant materiaal
    •  BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
  •  Bijlagen
   •  Overzichten kleuterscholen en lagere scholen

    • Openbare kleuterscholen (A-scholen)

     nummer  naam en locatie

     A1        Het Heidebloempje,Celebeslaan, Ede

     A2        Het Klaproosje,Nijverheidslaan, Ede

     A3        Het Bosviooltje,Sijsseltselaan/Van Heutzlaan, Ede

     A4        Het Margrietje,Margrietlaan, Bennekom

     A5        De Akkerwinde,Weerkruislaan, Bennekom

     A6        Het Sneeuwklokje,Molenstraat, Bennekom

                 Klim Op,Commandeursweg, Bennekom

     A7        Het Kwetternest,Schaepmanstraat, Lunteren

     A8        Het Wilgenroosje,Sterkenburg, Ede

     A9        -

     A10      -

     A11      De Huppelhorst,Hogerhorst, Ede

     A12      De Bongerd, Goudenstein,Ede

     A13      De Prinsenhoef,Munnikenhof, Ede

     A14      De Heidebloem, Sportlaan,Otterlo

     A15      De Bibelebons, DeRuijterstraat, Ede     Bijzondere kleuterscholen (B-scholen)

      

     nummer  naam en locatie                                                                           signatuur

     B1        Paasbergschool,Bergstraat, Ede                                                       hervormd

                 Paasbergschool,Bunschoterpad, Ede                                                 hervormd

     B2        Kleuterschool,Zanderijweg, Ede                                                        hervormd

     B3        Het Veulen, Veenderweg,Ede                                                           s.m.d.b.*

     B4        De Woelwaters, Diedenweg,Ede                                                       c.n.s.**

     B5        Kleuterschool, ZuidelijkeSpoorstraat, Ede                                          neutraal

     B6        Dr. ir. Maanschool,Kolkakkerweg, Ede                                               c.n.s.

     B7        Kleuterschool,Nachtegaallaan, Ede                                                    c.n.s.

     B8        Kleuterschool,Veenderweg, Ede                                                        c.n.s.

                 Juliana van Stolberg,Floreslaan, Ede                                                 c.n.s.

     B9        ’t Lenteknopje, Ceelmanvan Ommerenweg, Ede                                 c.n.s.

     B10      St. Barbara, Padberglaan, Ede                                                          r.k.***

     B11      St. Bernadette,Korhoenlaan, Ede                                                       r.k.

     B12      St. Rafael, VerlengdeParkweg, Ede                                                   r.k.

     B13      Kleuterschool, Bremlaan,Ede                                                            st.kleuteronderwijs

     B14      -

     B15      De Ukkenburcht, Hogeweg,Bennekom                                                c.n.s.

     B16      Van Wassenaerschool, Platanenweg,Bennekom                                  c.n.s.

     B17      ’t Polletje, Acacialaan,Bennekom                                                       r.k.

     B18      H.J. van der Voort,Julianastraat, Lunteren                                          s.m.d.b.

     B19      De Ukkenhut, OudeArnhemseweg, Lunteren                                       st.kleuteronderwijs

     B20      Dippie Dinkelaar,Schoolstraat, Ederveen                                            hervormd

     B21      Kleuterschool, PrinsBernhardlaan, Bennekom                                     st.kleuteronderwijs

     B22      -

     B23      -

     B24      Veldhuizerschool,Kraatsweg, Ede                                                       hervormd

     B25      Kleuterschool, DeRuijterstraat, Ede                                                     st.kleuteronderwijs

     B26      Kleuterschool, Kerklaan,Otterlo                                                           hervormd

                 De Heidebloem,Sportlaan, Otterlo                                                      hervormd

     B27      De Bijenkorf, Rijnsteeg,Bennekom                                                      s.m.d.b.

     B28      C.J. de Schipperschool,Schaepmanstraat, Lunteren                             s.m.d.b.

     B29      Kabouterland, VerlengdeParkweg, Ede                                               c.n.s.

     B30      De Pimpelmees, WillemPijperlaan, Ede                                               r.k.

     B31      ’t Gruttenest, Molenweg,Harskamp                                                     s.m.d.b.

     B32      De Paddestoel, Halderweg,Bennekom                                                 c.n.s.

     B33      ’t Hoekje, Dorpsplein,Wekerom                                                          s.m.d.b.


     Openbare lagere scholen (C-scholen)

      

     nummer  naam en locatie

     C1        Graaf Wassenaer van Obdamschool, Maandereind, Ede

     C2        Baron van Deedemschool,Kerkweg, Ede

     C3        Graaf Bentinckschool,Veenderweg, Ede

     C4        Kernhemschool, DeRuijterstraat, Ede

     C5        Berchymschool,Schoolstraat, Bennekom

     C6        Prinsenakkerschool,Pasteurlaan, Bennekom

     C7        Prof. Hugo de Vriesschool, Stationsstraat, Lunteren

     C8        Ericaschool, Kerklaan,Otterlo

     C9        Valleischool,Hootsenplein, Ederveen

     C10      Sterrenbergschool,Vossenakker, Ede

     C11      Jan Ligthartschool,Sterkenburg, Ede

     C12      -

     C13      Jac Gazenbeekschool, Van Limburg Stirumstraat, Lunteren

     C14      De Horst, Lindenhorst, Ede

     C15      -

     C16      Europaschool, Goudenstein,Ede

     C17      De Roedel, Edeseweg,Harskamp

     C18      De Prinsenhoef,Munnikenhof, Ede

     C19      De Wiekslag, Korhoenlaan,Ede

     C20      De Elskamp,Fernhoutstraat, Ede
     Bijzondere lagere scholen (D-scholen)

      

     nummer  naam en locatie                                                                            signatuur

     D1        Lagere school, ZuidelijkeSpoorstraat, Ede                                          neutraal

     D2        Lagere school,Bergstraat, Ede                                                           hervormd

                 Lagere school,  Bunschoterweg, Ede                                                  hervormd

     D3        Koepelschool, NieuweMaanderbuurtweg, Ede                                      hervormd

     D4        Veldhuizerschool, Kraatsweg,Ede                                                       hervormd

     D5/D6  Cavaljeschool, Telefoonweg,Ede                                                         s.m.d.b.

     D7        Oranje Nassauschool, Anton Mauvestraat, Ede                                     c.n.s.

     D8        Willem van Oranjeschool,Nachtegaallaan, Ede                                     c.n.s.

     D9        Groen van Prinstererschool, Wulplaan, Ede                                          c.n.s.

     D10      Juliana van Stolbergschool, Proosdijerveldweg, Ede                            c.n.s.

     D11      Louise de Colignyschool,Ceelman van Ommerenweg, Ede                   c.n.s.

     D12      Padbergschool,Padberglaan, Ede                                                      r.k.

     D13      Lagere school,Korhoenlaan, Ede                                                        c.n.s.

     D14      Groen van Prinstererschool, Groenendaal, Ede                                     c.n.s.

                 Toon Hermansschool,Groenendaal, Ede                                              r.k.

     D15      Oranjeschool,Schoolstraat, Bennekom                                                c.n.s.

     D16      Nassauschool, Heidelaan,Bennekom                                                   c.n.s.

     D17      Lagere school, Rijnsteeg,Bennekom                                                   s.m.d.b.

     D18      Julianaschool, Halderweg,Bennekom                                                  p.c.

     D19      St. Alexanderschool,Acacialaan, Bennekom                                        r.k.

     D20      Julianaschool,Julianastraat, Lunteren                                                   s.m.d.b.

     D21      Wilhelminaschool,Schaepmanstraat, Lunteren                                      s.m.d.b.

     D22      Lagere school,Kruisbeekweg, Lunteren                                                s.m.d.b.

     D23      Ruitenbeekschool, Ruitenbeekweg,Lunteren                                        s.m.d.b.

     D24      Lagere school, HogeValkseweg, Lunteren                                           s.m.d.b.

     D25      Lagere school, De Zicht,Ederveen                                                      chr.

                 Lagere school, DeSchras, Ederveen                                                   s.m.d.b.

     D26      Julianaschool,Schoolstraat, Ederveen                                                 hervormd

     D27      Joh. Bogermanschool,Edeseweg, Wekerom                                        s.m.d.b.

     D28      De Zaaier, Molenweg,Harskamp                                                         s.m.d.b.

     D29      -

     D30      Margrietschool, VerlengdeParkweg, Ede                                             c.n.s.

     D31      St Janschool, VerlengdeParkweg, Ede                                                r.k.

     D32      Prins Mauritsschool,Kranenburg, Ede                                                  c.n.s.

     D33      Wilhelminaschool, Hogeweg,Bennekom                                              c.n.s.

     D34      -

     D35      Beatrixschool,Kerkhoflaan, Lunteren                                                   s.m.d.b.

     D36      De Rank, Harskamperengweg,Harskamp                                             s.m.d.b.

     D37      Johan Frisoschool,Boekhorst, Ede                                                     c.n.s.

     D38      Koning Davidschool,Ceelman van Ommerenweg, Ede                          r.k.

     D39      Stadhouder WillemIII-school, Veldhuizerbrink, Ede                              oud-gereformeerd

     D40      Calvijnschool, Dorpsplein,Wekerom                                                    s.m.d.b.

     D41      Prins WillemAlexanderschool, Goudenstein, Ede                                   c.n.s.

     D42      Godfried Bomansschool,Heyendaal, Ede                                              r.k.

     D43      Prins Constantijnschool,Hofbeeklaan, Ede                                            c.n.s.

     D44      Eben Haezer, Molenstraat,Bennekom                                                  reformatorisch

     D45      -

     D46      -

     D47      Prins Florisschool, Catharinadaal, Ede                                                 c.n.s.

     D48      -

     D49      -

     D50      Beatrixschool,Mondriaanstraat, Ede                                                    c.n.s.

      

     D35      Beatrixschool,Kerkhoflaan, Lunteren                                                   s.m.d.b.

     D36      De Rank, Harskamperengweg, Harskamp                                            s.m.d.b.

     D37      Johan Frisoschool,Boekhorst, Ede                                                        c.n.s.

     D38      Koning Davidschool,Ceelman van Ommerenweg, Ede                             r.k.

     D39      Stadhouder WillemIII-school, Veldhuizerbrink, Ede                               oud-gereformeerd

     D40      Calvijnschool, Dorpsplein,Wekerom                                                    s.m.d.b.

     D41      Prins WillemAlexanderschool, Goudenstein, Ede                                 c.n.s.

     D42      Godfried Bomansschool,Heyendaal, Ede                                            r.k.

     D43      Prins Constantijnschool,Hofbeeklaan, Ede                                          c.n.s.

     D44      Eben Haezer, Molenstraat,Bennekom                                                  reformatorisch

     D45      -

     D46      -

     D47      Prins Florisschool, Catharinadaal, Ede                                                 c.n.s.

     D48      -

     D49      -

     D50      Beatrixschool,Mondriaanstraat, Ede                                                    c.n.s.

      

     *              Scholen met de Bijbel

     **             Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

     ***            Rooms Katholiek onderwijs

   •  Index op personeelsdossiers
    • Index oppersoneelsdossiers

      

     naam                                     functieomschrijving                            geboortedatum                    inventarisnummer

      

     Bagchus, J.T.               administrateur Centrale Woningstichting                         23-11-1900                    STA 20368

     Biermond, J.W.E.         chef afdeling financiën                                                   02-01-1896                    STA 20369

     Bijlsma, W.H.A.            hoofd openbare lagere school Lunteren                          25-05-1914                      STA20370

     Boer, K.A.                    directeur gemeentelijke dienst sociale zaken                                                        STA 20371

     Boot, J.J.G.                 burgemeester                                                              12-12-1902                       STA 20372

     Both, J.                      gemeentesecretaris                                          1             9-01-1921                    STA 20373

     Bovenkamp, P. van de controleur bureau huisvesting                                       08-01-1915                      STA 20378

     Denijs, S.B.J.               gemeentearchivaris                                                              1882                     STA 20425

     Dinther, H.B.J. van       chef afdeling bevolking                                                06-01-1895                       STA20426

     Droffelaar, T. van         klokkenluider marktmeester                                           20-01-1891                    STA 20427

     Egmond, J.J. van         brandweercommandant                                                13-06-1886                    STA 20428

     Engelen, C.                  hoofd openbare lagere school Otterlo                           24-06-1888                    STA 20429

     Enserink, E.                 chef afdeling interne zaken                                           26-06-1908                    STA 20430

     Floor, A.J.M.                commies gemeentelijk huisvestingsbureau                    20-11-1901                    STA 20431

     Gorter, M.J.                  gemeente-veearts                                                        15-10-1904                    STA 20432

     Ham, A. ten                  lantaarn opstekergemeentelijke gasfabriek                    23-01-1885                    STA 20433

     Heekelaar, S.Th.           directeur stichting Arbeidszorg                                     16-07-1919                    STA 20434

     Kaaij, W.H. van der       directeur gas- en waterleidingbedrijf                              20-03-1894                    STA 20435

     Klein, C.A.                    chef-bode                                                                   08-07-1902                    STA 20436

     Kuin, H.                        hoofdafdeling financiën                                              10-10-1920                    STA20437

     Kulk, L.D. van der         directeur gemeentelijke geneeskundige dienst               24-03-1919                    STA 20438

     Lange, J.J. de              adjunct-directeurgemeentewerken                                26-09-1895                    STA 20439

     Mannessen, J.A.           chef afdeling onderwijs                                                24-06-1903                    STA 20440

     Minderhoud, T.J.M.       gemeente-vroedvrouw                                                  25-01-1894                    STA 20441

     Numans, S.R.               gemeente-veearts                                                        17-02-1913                    STA 20442

     Oldenhof, H.M.             burgemeester                                                              17-09-1899                    STA 20443

     Pieters, A.                    directeur gas- en waterleidingbedrijf                              16-07-1897                    STA 20444

     Platteel, P.J.                burgemeester                                                              14-08-1911                    STA 20445

     Plomp, E.                    directeur gemeentelijke dienst sociale zaken                  30-06-1907                    STA 20455

     Pol, J.H. van de           administrateur gas- en waterleidingbedrijf                      27-09-1911                   STA 20456

     Pol, W.J. van de           adjudant gemeentepolitie                                             12-04-1904                    STA 20457

     Reeder, L.                    directeur gas- en waterleidingbedrijf                              17-05-1904                    STA 20458

     Schouten, E.                hoofd openbaar lager onderwijs                                   02-02-1898                   STA 20459

     Sievers, F.H.                gemeentesecretaris                                                      17-05-1895                    STA 20906

     Strijd, J.                       technisch ambt. gas- en waterleidingbedrijf                   18-05-1910                    STA 20460

     Sündermann, J.W.        hoofdcommiesafdeling bevolking                                28-05-1908                    STA 20461

     Suurmond, P.G.           gemeenteontvanger                                                     20-02-1915                    STA 20479

     Tap, J.M.P.                  hoofdkeuringsdienst voor vee en vlees                        05-11-1889                    STA20480

     Teseling, H.J.               hoofd commissaris van politie                                       28-09-1904                    STA 20481

     Veerling, E.                  hoofdklerksecretarie                                                   10-05-1913                    STA 20482

     Verhagen, D.                schoolarts                                                                   20-06-1890                    STA 20483

     Versteeg, J.                 beheerder gemeentelijk bosbezit                                   20-06-1899                    STA 20484

     Vlerk, T.J.H. van der     vroedvrouw                                                                 15-04-1905                    STA 20485

     Vries, G.J. de               inspecteur gemeentepolitie                                           12-06-1915                    STA 20486

     Wassenaar, D.              directeur Pallas Athene MAVO                                      26-04-1913                    STA20487

     Weener, A.                   directeur dienst gemeentewerken                                  04-06-1885                    STA 20488

     Werff, H.C.P. van der   commissarispolitie                                                      30-06-1909                    STA 20489

      


   •  Plattegronden kernen gemeente Ede over verschillende jaren
    •  

     1.         1943  Ede

      

     2.         1943  Lunteren

      

     3.         1943  Bennekom

      

     4.         1943  Harskamp

      

     5.         1943  Otterlo

      

     6.         1943  Gelders Veenendaal

      

     7.         1965  Ede

      

     8.         1979  Ede

      

     9.         1979  Lunteren

      

     10.       1979  Bennekom

      

     11.       1979  Harskamp

      

     12.       1979 Otterlo

      

     13.       1979  Wekerom

      

     14.       1979  Ederveen

      

     15.       1988  Ede / Bennekom

  •  Hele toegang (11 Gemeentebestuur Ede, (1922) 1948 - 1986 (1998))