Detail Archief Barneveld

Detail Archief Barneveld

002 Gemeentebestuur , 1818 - 1947

Bestandsnummer: 002
Datering: 1818-1947
Trefwoorden organisaties: Gemeente Barneveld
Trefwoorden onderwerpen: NOB
Originelen in beheer bij: Gemeentearchief Barneveld

 •  Inleiding en verantwoording
  • Aanwijzingen voor de gebruiker

    

   Openbaarheidsbeperkingen

   Het archief is grotendeels openbaar. De uitzonderingen zijn bepaalde stukken die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, bijvoorbeeld in de rubriek Bevolking in het rubriekenstelsel.  Deze kunnen alleen na toestemming van de gemeentearchivaris worden ingezien.

    

   Beperkingen aan het gebruik

   Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

    

   Materiële beperkingen

   Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat. Deze zijn per inventarisnummer of serie vermeld.

    

   Archiefvorming

    

   Geschiedenis van de archiefvormer en archiefruimten

   Vanaf 1818 werden op grond van het Reglement voor het platte land van de Provincie Gelderland[1]  de gemeenten Barneveld, Voorthuizen en Garderen verenigd tot het schoutambt, de latere gemeente, Barneveld.

    

   Bij besluit van 24 september 1796 was van de erfgenamen van Cor­nelis Sonnevelt een huis aan de Langstraat gekocht en een gedeel­te verhuurd aan Willem Hagen, op voorwaarde dat deze de municipaliteit zou bijstaan als bode-conciërge. In 1840 werd een nieuwe behuizing betrokken, eveneens aan de Lang­straat, niet ver van de Nieuwstraat.

   Ook dit pand werd op den duur te klein en in 1856 kwamen de eerste plannen op tafel om een nieuw gemeentehuis en een zogenaamd passanten­huis te bouwen. In 1857 werden er nieuwe plannen overgelegd, nu voor een gemeentehuis met cipierswoning. Dit plan kon genade vinden in de ogen der raadsleden en na de voorbereidende werkzaam­heden kon Anna Nairac, dochter van burgemeester mr. C.A. Nairac, op 28 april 1860 de eerste steen leggen van het nog steeds bestaande gemeente­huis aan de Nieuwstraat, later Raadhuisplein.

   Het oude gemeentehuis werd in 1861 verkocht aan de plaatselijke afdeling van het Departement tot Nut van 't Algemeen. Op 12 oktober 1861 werd de laatste vergadering in het oude gemeentehuis gehouden en op 11 december de eerste in de nieuwe behuizing. Het archief werd op de zolderverdieping on­dergebracht.

   Nadat in 1966 het gemeentehuis werd uitgebreid met een semi-­permanente vleugel, kon het statische archief van de gemeente gedeeltelijk worden ondergebracht in een speciaal daartoe geconstru­eerde archiefruimte, die echter nog niet voldeed aan alle daaraan te stellen eisen.

   De rest van het archief bleef in een aantal vertrekken op de zolderverdieping achter. In 1980 werd het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen, inclusief goedgekeurde archiefruimten. Op 13 september 2006 werd het vernieuwde gemeentehuis geopend, met daarin een derde archiefruimte.

   Vanaf 1 januari 1977 is de zorg voor het gemeentearchief in handen van gediplomeerde archiefambtenaren.

    

    

   De gemeente en het gemeentelijk bestuur tijdens de bezetting

   Op 5 september 1939 werden de leden van de nieuw gekozen gemeenteraad geïnstalleerd. Op 8 mei 1940, drie dagen voordat de Duitsers voor Barneveld stonden, was er een raadsvergadering. Uit het officiële verslag blijkt nog niets van de gebeurtenissen die Nederland te wachten stonden. Maar op de eerstvolgende vergadering op 22 juli 1940 was er sprake van een nieuwe situatie. Toen werd op 12 augustus 1941 het beruchte besluit gepubliceerd waarbij onder meer de gemeenteraad van zijn taak werd ontheven. De laatste raadsvergadering in Barneveld vond plaats op 29 augustus 1941. Artikel 3 van de 'Bijzondere maatregel op administratief-rechtelijk gebied' bepaalde dat de taak van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders in het vervolg werd waargenomen door de burgemeester. De burgemeester moest ten minste twee wethouders opnieuw benoemen om hem terzijde te staan.

    

   Personeel in oorlogstijd

   Op het moment van de bezetting was Joachim Westrik burgemeester van Barneveld. Hij werd aangesteld als burgemeester op 20 april 1925. De burgemeester werd in augustus 1944 ontslagen omdat hij een Wehrmachtsorder negeerde, waarna hij moest onderduiken.

   De gemeentesecretaris was op dat moment J. Admiraal. De wethouders die waren benoemd in 1939, Van de Craats en Romeijn, werden opnieuw benoemd in 1941. Als gemeenteontvanger was werkzaam J.C. van Heuven. Er waren zes personen aangesteld als ambtenaren ter secretarie.

   Gedurende de bezetting werden nog enkele tijdelijke contracten afgesloten in verband met de toegenomen werkzaamheden inzake registratie van onder meer evacués en geïnterneerden in de Joodse tehuizen.

   Na het vertrek van Westrik werd de burgemeester van Ede, Th. van Dierendonck, voor een korte periode benoemd als burgemeester van Barneveld. Daarna viel het besluit om de geëvacueerde burgemeester van Wageningen, Wouter Hendrik van den Brink, tot burgemeester te benoemen. Westrik werd op 18 april 1945 gedwongen zijn functie neer te leggen ingevolge het Zuiveringsbesluit 1945. Deze maatregel werd ingetrokken op 20 december 1945 op grond van ingesteld onderzoek. Rechtsherstel volgde op 1 juni 1946. Met ingang van die datum werd hem ontslag verleend. In de naoorlogse jaren waren J.H. Romijn en G. van Effrink waarnemend burgemeester.

    

   Geschiedenis van het archiefbeheer

   Het archief is in de loop van de decennia meermalen bewerkt, zoals onder meer blijkt uit de hiaten in de nummering van de ingekomen stukken. Vanaf 1851 is er helemaal flink geschoond in de ingekomen stukken. Dan passen er opeens drie jaar in een doos. Rond 1900 neemt de hoeveelheid weer sterk toe. Gedurende de Eerste Wereldoorlog groeit de hoeveelheid bewaarde stukken exponentieel. De omvang noodzaakt in 1916 om de stukken per half jaar te verpakken. Van 1917-1919 zijn de ingekomen stukken zelfs per kwartaal verpakt.

   Globaal bevonden de series zich in redelijk geordende staat. Daarnaast waren er enkele tientallen dozen met losse, vaak verdwaalde stukken en dossiers van heel diverse aard. Verder heeft Map Leering in het herdenkingsjaar 1995 een deelinventaris gemaakt voor de jaren 1939-1945. Dit archiefdeel is geïntegreerd in deze inventaris.

    

   Inhoud en structuur van het archief

    

   Inhoud

   Het archief bevat de neerslag van het handelen van het gemeentebestuur in de periode 1818-1947.

    

   Selectie en vernietiging

   In de verantwoording van haar deelinventaris over de jaren 1939-1945 meldde Map Leering dat zij niet veel bescheiden uit dit gedeelte van het gemeentearchief heeft vernietigd. De vernietiging is beperkt tot circulaires, vooropgesteld dat deze niet zaten vastgehecht aan andere archiefbescheiden, kasstukken, ontvangstbewijzen van aangetekende zendingen en stortingsbewijzen, offertes, aanbiedingen van producten van firma's. Folders met reclame voor bijvoorbeeld gasmaskers of bunkers zijn opgeborgen in de documentatiecollectie over de Tweede Wereldoorlog. Vernietigd zijn ook alle verlofaanvragen van zowel het personeel van de gemeente als militairen, dankzegging voor benoemingen, stukken betreffende geplande vakanties en het verzoek om waarneming gedurende de afwezigheid. Omdat de tijd ontbrak voor een dergelijk selectieproces zijn de rubrieken uit de overige jaren integraal bewaard. Ook uit het overige deel van het archiefblok is weinig vernietigd. Noemenswaardig zijn de mandaten van betalingen vanaf 1851, voor zover ze nog waren bewaard, circulaires en doorslagen en kopieën van stukken. Financiële jaarverslagen die zich eveneens in het archief van de gemeentelijke gasfabriek bevonden zijn ook vernietigd, alles bij elkaar circa 7 meter.

    

   Verantwoording van de bewerking

   De afbakening van de periode waarop deze inventaris betrekking heeft volgt uit het feit dat het voorgaande deel tot en met 1817 en het volgende deel vanaf 1948 reeds zijn geïnventariseerd. Inhoudelijk is deze indeling gerechtvaardigd door de overstap van de gemeentelijke administratie op de zaaksgewijze ordening aan de hand van de Basis Archiefcode (het dossierstelsel).

   De inventarisatie van het archiefblok 1818-1947 werd enerzijds vergemakkelijkt, anderzijds bemoeilijkt door het feit dat het gemeentearchief uit de periode 1939-1945 al was geïnventariseerd. Deze deelinventaris moest worden geïntegreerd in de nieuwe inventaris. Als bijlage van deze inleiding vindt u een zogenaamde concordans tussen deze beide inventarissen. Enige stukken uit de periode 1939 – 1945 zijn alsnog vernietigd. Ook uit de voorgaande en opvolgende perioden zijn stukken vernietigd. Daarvan is een verklaring van vernietiging opgemaakt.

   In de loop der jaren waren inventarisnummers uit de oorlogsjaren weer terechtgekomen in het archiefblok 1818-1947. Omgekeerd bevatte dit archiefblok nog stukken die in de oorlogsjaren thuishoorden. Een tweede complicerende factor was dat de gemeentelijke administratie na de Tweede Wereldoorlog is begonnen met een gedeeltelijke ordening volgens de Basis Archiefcode (BAC) van de VNG. Vanaf 1948 is er in Barneveld consequent met dit ordeningssysteem gewerkt, maar al in de voorgaande paar jaar zijn stukken uit de rubrieken gelicht en tot afzonderlijke dossiers omgevormd. Map Leering heeft deze dossiers in stand gehouden en op haar beurt eveneens rubrieken opgeheven en daarvan dossiers gemaakt. Gedeeltelijk zijn stukken teruggeplaatst in het rubriekenstelsel, maar het was ondoenlijk om dit integraal te doen. Een derde complicerende factor was dat Leering de BAC heeft geplakt op de oorlogsjaren, met als gevolg dat de rubrieken volstaan met zeer gedetailleerd ontsloten oorlogsgerelateerde inventarisnummers. Voor een deel zijn met name de besluiten en verordeningen op een wat algemener niveau gebundeld, of ondergebracht in de pakken met besluiten die er al waren. Veel nummers zijn samengevoegd met andere onder een aangepaste beschrijving. Deels zijn deze stukken in een afzonderlijke subrubriek Tweede Wereldoorlog samengevoegd. Als gevolg van de erfenis van de deelinventaris is het beschrijvingsniveau in dit deel nog altijd meermalen op stuksniveau.

    

   Omdat er afzonderlijke archieven van de gemeentelijke gasfabriek en van de dienst gemeentewerken zijn, zijn archiefstukken die bij deze instellingen hoorden afgesplitst van het archief van het gemeentebestuur en in afzonderlijke inventarissen opgenomen. Verdwaalde dossiers betreffende de jaren 1950 en 1960 zijn opzij gelegd om te worden toegevoegd aan de inventaris van het gemeentebestuur over de jaren 1948-1980.

   Bij de bewerking van het archief zijn alle oorspronkelijke omslagen verwijderd en vervangen door nieuwe, zuurvrije omslagen. Touwtjes, nietjes en paperclips zijn weggehaald. Verdwaalde stukken zijn ingevoegd op de plaats waar ze thuishoorden. Zo is de classificatierol van ingezetenen uit 1839 bij de gemeentelijke begroting en rekening met bijlagen van dat jaar verpakt.

    

   Ordening van het archief

   Algemeen

   Het archiefdeel over de oorlogsjaren was zeer gedetailleerd ontsloten. Deels is dit op hoger niveau teruggebracht door bijvoorbeeld losse besluiten in reeds bestaande pakken besluiten in te voegen. Bij de integratie is besloten de serie ingekomen stukken, die als een harmonica uit elkaar was getrokken, weer in elkaar te duwen. Van elke rubriek was per jaar een afzonderlijk inventarisnummer gemaakt, terwijl er een afzonderlijke toegang op het rubriekenstelsel is. In deze geïntegreerde versie is in de inleiding een overzicht van de rubrieken opgenomen en in de beschrijving benoemd welke rubrieksnummers in een inventarisnummer zitten. De eindeloze herhaling van de rubrieksinhoud is vanwege de systematiek daarin zinloos en bovendien kost deze opzet een stuk minder ruimte.

    

   Financiële stukken

   Vaak worden in archiefinventarissen de begrotingen, rekeningen en de bijlagen bij de rekeningen als afzonderlijke series verwerkt. Hier is daar voor de periode tot en met 1850 om verschillende redenen van afgezien. De eerste is van archivistische aard: in het Barneveldse archief zijn deze stukken oorspronkelijk per jaar gebundeld. De tweede reden is praktisch: de stukken zijn door de decennialange opslag haast met elkaar vergroeid geraakt in een gemeenschappelijke pasvorm; als bijvoorbeeld de rekeningen zouden worden afgesplitst, dan zouden de meeste direct gerestaureerd moeten worden. De derde reden is efficiency: splitsen levert voor onderzoekers haast niets op, terwijl het veel werk kost om te bepalen welke stukken bij de verschillende onderdelen horen. De kracht van deze argumenten neemt sterk af vanaf 1844, omdat alles dan wel bij elkaar in een doos blijft zitten, maar de mandaten van betalingen afzonderlijk ingebonden zijn en ook de begrotingen, rekeningen en bijlagen steeds vaker een kaft hebben. Na 1850 waren bovendien de begrotingen vrijwel allemaal al ondergebracht in een afzonderlijke serie. Op grond daarvan is deze serie compleet gemaakt. Vanaf 1851 zijn er dus afzonderlijke series begrotingen, rekeningen en bijlagen.

    

   Correspondentie

   Het archief bevat per jaar op datum van binnenkomst geordende pakken met ingekomen brieven, kennisgevingen etc. Deze serie gaat over de jaren 1818-1920. In de tweede helft van 1920 is de administratie begonnen met het gebruik van rubriekstempels op de ingekomen stukken, maar deze zijn niet ingevuld en de stukken blijven zoals voorheen chronologisch op datum van binnenkomst geordend.

   Met ingang van 1921 zijn de rubriekstempels echt in gebruik genomen: vanaf dat jaar zijn de stempels handmatig voorzien van rubrieknummer en het nummer van de subrubriek en zijn de stukken rubrieksgewijs geordend. Deze rubrieknummering correspondeert niet met die vanaf 1923.[2]

   In 1946 en ’47, en waarschijnlijk ook in later jaren, werden stukken uit de rubrieken gelicht en samengevoegd onder toevoeging van de code van de VNG. Deze code werd met blauwe pen geschreven in de index. De aanleiding tot deze overgang was dat het rubriekenstelsel niet het meest handige systeem was. De secretarie had moeite met stukken die betrekking hadden op eenzelfde zaak, maar die verspreid waren over meerdere jaren. Meestal werden de stukken gerangschikt in het jaar waarop ze de organisatie binnenkwamen, maar dit gebeurde niet altijd. Om een zaak terug te zoeken moest men dus vaak meerdere indexen raadplegen. Een ander nadeel was het dwangmatige keurslijf van het aantal afgebakende rubrieken. Dit zorgde nogal eens voor een arbitraire oplossing die leidde tot de plaatsing van stukken in een bepaalde rubriek. Soms wist men met een aantal stukken geen raad en werd er een nieuwe rubriek aan de al bestaande toegevoegd.

    

   Verreweg het grootste deel van de correspondentie is bewaard in de oude chronologische en later rubrieksgewijze ordening. Daarom is deze oude orde voor zover ze nog bestond in stand gehouden. Een klein deel is vanaf 1946 uit de oude ordening gelicht en ondergebracht in op de VNG-code geordende dossiers. Leering heeft in haar deelinventaris over de oorlogsjaren op haar beurt een aantal rubrieken omgevormd tot dossier betreffende een bepaald thema. Er is voor gekozen dit grotendeels intact te laten, omdat anders soms dossiers betreffende een decennium weer uit elkaar moesten worden getrokken. Onderzoekers zullen dus voor de periode vanaf 1921 altijd langs twee wegen moeten zoeken: enerzijds via de indexen op de ingekomen stukken of rechtstreeks op rubriek, anderzijds in de dossiers die afzonderlijk zijn beschreven.

   Leering heeft de hoofdindeling van de BAC met de voornaamste onderverdelingen toegepast. Zo nu en dan is afgeweken van de code om de stukken zoveel mogelijk naar hun bestemming te plaatsen of om verwante zaken bij elkaar te houden. Een apart hoofdstukje wordt gevormd door archiefbescheiden die betrekking hebben op de Joodse tehuizen, de tehuizen 'De Schaffelaar' en 'De Biezen', twee kampen waar joden werden geïnterneerd. Eind 1942 werd een aantal joden in een van deze tehuizen geplaatst op voorspraak van de secretarissen-generaal K.J. Frederiks en J. van Dam. Deze groep werd op 29 september 1943 alsnog naar Westerbork overgebracht. De stukken die betrekking hebben op deze tehuizen zijn in één subrubriek geplaatst.

    

   De uitgaande post is – deels in samenvatting, deels compleet afgeschreven – grotendeels opgenomen in de registers op de correspondentie. Uitgezonderd zijn de jaren 1820-1821, omdat het register over deze jaren verloren is gegaan. Hoewel het register met de ingekomen post niet verder loopt dan juni 1824, bevatten de kolommen met uitgegane antwoordbrieven of de samenvatting daarvan wel de gegevens tot en met juli 1829. Vanaf die periode tot en met 1925 is er een ononderbroken serie brievenboeken met de (beknopte) inhoud van de uitgegane stukken. Vervolgens stapte de administratie af van het systeem van de brievenboeken. Van 1926 tot en met 1947 zijn doorslagen, afschriften en kopieën van de verzonden stukken bewaard. Het eerste stuk dat op 1 januari binnenkwam kreeg nummer 1, het tweede stuk nummer 2, ongeacht in welke rubriek het stuk daarna een plaats kreeg. De serie uitgegane stukken is toegankelijk via indexen. Daarin werden de stukken gerangschikt onder de rubrieksaanduiding en met vermelding van het toegekende unieke nummer. Eveneens werd de inhoud van het stuk kort weergegeven.

    

   Eigentijdse toegangen

   Op de ingekomen en verzonden stukken zijn voor het grootste deel eigentijdse toegangen bewaard gebleven, waarvoor gebruik is gemaakt van de gegevens op de stukken. Over 1818-1819 is er een in kolommen opgebouwd register met het nummer van het ingekomen stuk, de afzender daarvan, de datum van verzending en die van ontvangst, een aanduiding van de inhoud (zoals notariaat of kadaster) en een samenvatting van het antwoord of – bij belangrijke documenten – het antwoord in zijn geheel. De een na laatste kolom bevat het nummer dat aan het antwoord is gegeven, de laatste het nummer van het antwoord zoals dat in afschrift in het depot van de gemeente zou worden bewaard. Dit depotnummer heeft geen functie voor de hedendaagse onderzoeker, want deze (minuut)stukken zijn niet bewaard gebleven.

    

   Van de jaren 1820-1821 ontbreekt de eigentijdse toegang. De toegang op de jaren 1822-1825 is incompleet. Het register met de ingekomen post gaat niet verder dan juni 1824. De kolommen met uitgegane antwoordbrieven of de samenvatting daarvan lopen wel gewoon door. Vanaf maart 1825 bevatten de registers niet alleen de antwoordbrieven, maar ook weer de toegang daarop. Van augustus 1829 tot en met 1833 ontbreken weer de toegangen. Op de correspondentie uit de jaren 1834-1918 is er een algemeen register.

    

   De ingekomen stukken zijn genummerd op volgorde van binnenkomst. Deze nummering is niet consequent volgehouden. In juni 1830 lijkt de tucht bij de administratie te zijn verslapt. In 1832 is er weer begonnen met de nummering, maar deze is niet tot het eind van het jaar volgehouden. Vanaf 1834 tot en met augustus 1837 zijn de indicateurregisters weer volledig. De registers van ingekomen en uitgegane stukken bevatten na die tijd jarenlang geen nummers meer van de uitgegane post. Pas vanaf 1855 is dat weer gebeurd.

   Deze nummers zijn erg handig, omdat de in de registers opgenomen (samenvattingen/aanduidingen van) uitgegane stukken door hun omvang al snel vele bladzijden verderop zijn komen te staan.

   De registers zijn van betrekkelijke waarde. Terwijl de gemeentelijke administratie in de registers de ingekomen stukken is blijven doornummeren, zijn deze nummers in afnemende mate op de stukken zelf geplaatst. Vanaf 1914 zijn deze goeddeels afwezig. De onderzoeker moet het doen met de ordening van de stukken zelf, die grotendeels op datum van binnenkomst liggen en behalve de nummers van de verzenders verwijzingen blijven bevatten naar de nummers van uitgegane stukken die daarmee corresponderen. De registers zijn bovendien niet volledig. In de pakken ingekomen stukken zitten talloze overlijdensverklaringen van artsen (interessant voor genealogen) die niet voorkomen in de registers, maar ook post van de Commissaris der Koningin staat niet altijd geregistreerd.

   De waarde van de registers als overzicht van de ingekomen post en als toegang tot het archief neemt in de loop der jaren af. De gemeente is niettemin decennialang blijven werken met registers van ingekomen en uitgegane stukken, zoals blijkt uit het bewaard gebleven exemplaar over het jaar 1938. De rest lijkt te zijn vernietigd. De vernietiging heeft echter al te drastisch plaatsgevonden, want nu ontbreekt elke toegang op de jaren 1919-1920.

    

   Vanaf 1921 is de gemeentelijke administratie overgegaan op een rubriekenstelsel. De ingekomen stukken uit 1921 en 1922 zijn geordend per rubriek en daarbinnen weer verfijnd op subrubriek, bijvoorbeeld 6/3. Deze subrubrieken bevatten een onderwerp en kunnen zodoende meerdere zaken tellen. Voor elk van deze jaren is er als toegang een ‘Sleutel van den indicateur der gemeente Barneveld’, die elkaar afwisselen in gedetailleerdheid en waarvan de rubriekindeling wel overeenstemt, maar elkaar niet helemaal dekt. In de index van 1921 ontbreekt bijvoorbeeld rubriek 18 over de Huurcommissiewet, terwijl in de index van 1922 rubriek 42 over de Trekhondenwet is overgeslagen. In sterkere mate geldt hetzelfde voor de subindelingen.

    

   Vanaf 1923 is de administratie overgegaan op een andere rubriekenindeling, waarvan de nummers niet corresponderen met die uit 1921-1922. Door middel van de rubriekaanduidingen kunnen ingekomen stukken vrij gemakkelijk op onderwerp worden teruggevonden.

   Van 1926-1947 zijn de uitgegane stukken per jaar numeriek geordend van 1 t/m ... Op deze serie is er per jaar een alfabetische, op trefwoord geordende index, bijvoorbeeld op de rubrieken ambtenaren of politiewezen. Binnen deze rubrieken staan in de indexen achter de onderwerpsaanduidingen de nummers van rubriek en omslag, bijvoorbeeld 12/678. De stukken zijn geordend op dit laatste nummer.

    

    

   [1] Koninklijk Besluit 19 december 1816, gewijzigd bij Koninklijk Besluit 11 februari 1817.

   [2] Map Leering dateert de start van het rubriekenstelsel ten onrechte in 1926, waarvoor de aanleiding wel zal zijn geweest dat vanaf dat jaar indexen zijn bewaard.

 •  Bijlagen bij de inleiding
  • Bijlage 1

   In schema zijn er op de correspondentie de volgende toegangen:

   Jaren

   Ingekomen stukken

   Uitgegane stukken

   Register van in gekomen en uitgegane stukken

   1818-1819

   Pakken

   (samenvatting/aanduiding) in register

   Register

    

   1820-1821

   Idem

   -

   -

   1822-juni 1824

   Idem

   (samenvatting/aanduiding) in register

   Register

   Juli 1824-maart 1825

   Idem

   (samenvatting/aanduiding) in register

   -

   Maart 1825-juli 1829

   Idem

   (samenvatting/aanduiding) in register

   Register

   Augustus 1829-1833

   Idem

   (samenvatting/aanduiding) in brievenboek

   -

   1834-1918

   Idem

   (samenvatting/aanduiding) in brievenboek

   Register

    

   1919-1920

   Idem

   (samenvatting/aanduiding) in brievenboek

   -

   1921-1922

   Omslag per subrubriek

   (samenvatting/aanduiding) in brievenboek

   Index op rubrieken van ingekomen stukken

   1923-1925

   Omslag per rubriek

   (samenvatting/aanduiding) in brievenboek

   Globale toegang op ingekomen stukken via het rubriekenstelsel

   1926-1928

   Idem

   Ingebonden doorslagen, afschriften en kopieën per jaar

   Globale toegang op ingekomen stukken via het rubriekenstelsel/Alfabetische index op verzonden brieven

   1929-1947

   Idem

   Omslagen

   Globale toegang op ingekomen stukken via het rubriekenstelsel/Alfabetische index op verzonden brieven, register op het jaar 1938

    

   Bijlage 2

   Het rubriekschema is vanaf 1923 als volgt:

   • 1. Ambtenaren:
    • Lijsten met de samenstelling van het personeel, niet-jood verklaringen, salarismaatregelen en ontslagaanvragen.
   • 2. Pensioenen:           
    • Inkoop van pensioensommen, pensioengrondslagen en pensioenbijdragen.
   • 3. Belastingen:
    • Heffing opcenten, schoolgelden en wegenbelasting.
   • 4. Rijksbijdragen:
   • 5. Begrooting, rekening en statistiek:
    • Gemeentebegroting en begroting van de gasfabriek.
   • 6. Geldleningen en financiën:
    •  Geldleningen aangegaan bij verschillende organisaties, uitloting van aandelen, overzichten van de vaste en vlottende schulden.
   • 7. Gratificatiën en subsidiën:
   • 8. Kiesverrichtingen:
   • 9. Arbeidswet:
    • Inspectierapporten.
   • 10. Werkverschaffing/Arbeidsaangelegenheden:
    • Staten van het aantal werklozen, tewerkstellingsprojecten voor werklozen, wachtgeldsubsidies en kosten van controle op werklozen.
   • 11. Invaliditeitswet, ouderdomswet en ongevallenwet.
    • Uitkeringsbesluiten, loonopgaven en afrekeningen.
   • 12. Drankwet:
   • 13. Fabriekswetten:
    •  Aanvragen hinderwetvergunningen, rapporten van de arbeidsinspectie, processen-verbaal opgemaakt door Burgemeester en wethouders.
   • 14. Militaire Zaken:
    • Dienstplicht, inkwartiering, regelingen, verloven, gesneuvelde militairen, vermiste militairen, leveranties van goederen en diensten aan Duitse militairen, uitkeringen, verzoeken om schadevergoedingen, gevorderde rijwielen, stukken betreffende kostwinnersvergoedingen, inkwartiering van paarden, autovorderingen, gevorderde gebouwen en zomerhuisjes, schade aan interieur veroorzaakt door Duitse militairen, verstrekking van goederen aan vluchtelingen en de noodlanding van een Duits vliegtuig bij Zwartebroek.
   • 15. Inkwartiering en vorderingen, vanaf 1936 Luchtbescherming:
   • 16. Ziektewet en Gezondheidswet / Besmettelijke ziekten en volksgezondheid:
    • Verklaringen van overlijden, difterie-epidemie en maatregelen inzake ziektebestrijding.
   • 17. Vleeschkeuringswet:
    •  Salariswijzigingen van de keurmeester en hulpkeurmeesters, inenting van dieren tegen besmettelijke ziekten, vernieuwing van de installaties van het slachthuis, de benoeming van een inspecteur, distributie van vlees, vernietiging van afgekeurd vlees en de verkoop van vlees.
   • 18. Warenwet:
   • 19. Besmettelijke veeziekten en veewet:
    • Stukken betreffende mond- en klauwzeer, varkenspest, rotkreupel en miltvuur, huisslachtingen en stukken betreffende de ontsmetting.
   • 20. Woningwet:
   • 21. Uitbreidingsplannen
   • 22. Scholen en onderwijzerswoningen (na verloop van tijd zijn de rubrieken 22-29 samengevat onder Onderwijs)
   • 23. Onderwijzend personeel
   • 24. Leerplan, leermiddelen en schoolbehoeften
   • 25.Schoolcommissiën
   • 26. Vergoedingen en bijdragen
   • 27. Vervolgonderwijs
   • 28. Nijverheidsonderwijs
   • 29. Bewaarscholen
   • 30. Leerplichtwet:
   • 31. Armwezen:
    • Verzoek om tijdelijke opname van ondervoede kinderen uit Rotterdam, winterhulp, inlichtingen over armlastigen, weekstaten van ondersteuning, opheffing van de afdeling maatschappelijk werk Gelderland, woonomstandigheden van armlastigen te Barneveld, verlies van inkomsten door de beperking van de eierenomzet en de daardoor ontstane 'Notstandsbeihilfe' en ingevulde enqueteformulieren voor Notstandsbeihilfe voor de Rijkscommissaris.
   • 32. Krankzinnigen:
    •  Verdeling van particuliere bijdragen en staten van verschuldigde verplegingskosten.
   • 33. Bevolking:
    •  Afstammingsonderzoeken door de SS, stukken inzake de afgifte van verklaringen van huwelijksbevoegdheid en een brief van de Waffen-SS inzake de omstandigheden waaronder SS-Sturmmann Koopman is verongelukt, stukken betreffende een onderzoek naar dubbele geslachtsnamen, het maken van vingerafdrukken, uitreiking van persoonsbewijzen, lijst met onbezoldigde rijksveldwachters en aanvragen voor paspoorten.
   • 34. Burgerlijke Stand:
    •  Tijdens de oorlogsjaren stukken betreffende afstammingsonderzoeken, verzoeken van de SS om uittreksels uit het bevolkingsregister en de burgerlijke stand, verzoeken tot het verrichten van genealogisch onderzoek, informatie over gesneuvelde militairen, informatie over ontslag van joods personeel van de gemeentepolitie en gegevens betreffende militaire graven.
   • 35. Begraafplaatsen:
    • O.a. besluiten van de burgemeester met toestemming tot het opgraven van lijken.
   • 36. Gemeente-eigendommen:
    •  Huurovereenkomsten, aankopen- verkopen- en schenkingen van onroerend goed, verzekeringen, jachtrecht, telefoonhuisjes.
   • 37. Rechtsgedingen, vanaf 1939 Evacuatie:
   • 38. Gas- en elektriciteitsvoorziening:
    • Overeenkomsten, controle administratie, gaslekken, begroting, stukken betreffende het personeel en kolenvervoer.
   • 39. Reinigingsdienst, vanaf 1942 Nederlandsche Arbeidsdienst/Arbeidswet
   • 40. Wegen en waterstaat:
    • Verbetering van wegen, plaatsnaamborden, riolering, waterlozingen, besluiten (van de Rijkscommissaris) van de provincie Gelderland, verwerving van grond, watervervuiling, begrotingen, stukken betreffende een vernielde brug en raadsbesluiten inzake wegen en waterstaat.
   • 41. Brandweer:
   • 42. Handel, nijverheid, landbouw en veeteelt:
   • 43. Post en telegrafie
   • 44. Justitie en politie
   • 45. Politiewezen:
    •  Tijdens de oorlogsjaren Winterhulp, gebruik van landhuis 'Boshuis' te Garderen door Duitse militairen en de aangerichte schade, beperkte bewegingsvrijheid voor joden, militair oefenterrein Harskamp.
   • 46. Nederlanderschap:
   • 47. Vreemdelingenverkeer
   • 48. Verordeningen
   • 49. Distributie (van 1933-1938 vervangen door VNG, maar op den duur bleek de administratie niet zonder Distributie te kunnen)
    • Bewaking van pakhuizen, stukken betreffende het personeel van de distributiediensten, Grebbecommissie, lijst van winkeliers en indeling van de buitendienst.
   • 50. Kunsten en wetenschappen:
   • 51. Gemeenteverslag, verslagen en statistieken die niet onder een ander hoofd kunnen worden gebracht
   • 52. Diversen:
    • Rommelrubriek, met tijdens de oorlogsjaren o.a.: verbod om overeenkomsten aan te gaan met joden, lijst van zelfstandige klompenmakers, stukken betreffende de konijnenziekte in Barneveld, stukken over de VVV, onthulling van een monument ter nagedachtenis aan kornet Rink, gevorderde huisjes voor het verblijf van Duitse militairen, gedenkteken voor huzaren, verwijdering van joden van donorlijsten, onkosten inzake Rotterdamse geëvacueerde kinderen, besluit om Barneveld en omstreken aan te wijzen als landelijk gebied, inkomsten en uitgaven van de Van Nagellstichting, stukken betreffende de hernieuwde gemeentelijke bestuursinrichting (verordening 152/1941), stukken betreffende de streekwaterleiding, winterhulp, registratie van Duitsers, telling van dienststukken, sluiting van de landkolonie 'Groot Batelaar' en stukken betreffende de Westerveldstichting (een instelling van maatschappelijke zorg).

    

    

   Bijlage 3

    

   Functionarissen

    

   Burgemeesters

   Mettenbrinck, Johannes Barend                                         1814 - 1837

   Zuylen van Nievelt, Gerrit Willem, baron van                     1837 - 1841

   Nairac, Carel August                                                           1841 - 1883

   Nagell, Anne Willem Joost Jacob, baron van                     1883 - 1925

   Westrik, Joachim                                                                 1925 - 1945

   Diependonck, Th.J. van, (waarnemend)                             1944

   Brink, Wouter Hendrik van den, (waarnemend)                  1944 - 1945

   Romijn, Jacob Herman,(waarnemend)                               1945               

   Effrink, Gerrit van (waarnemend)                                        1946

   Kuntze, Carl Erich Eberhart                                                1947 - 1961

    

    

   Gemeentesecretarissen

   Sweys, Jan Coenraad,                                                         1811 - 1843

   Nairac, Carel August,                                                           1843 - 1868

   Bogert, Antonie van den,                                                      1869 - 1912

   Rutgers, Hendrik Cornelis,                                                   1912 - 1918

   Admiraal, Jan,                                                                       1918 - 1953

    

   Gemeenteontvangers

   Bommel, Willem van,                                                         1812 - 1836

   Ham, Mor Aricus van den                                                  1836 - 1864

   Verloop, Gerrit                                                                   1864 - 1900

   Beelaerts van Emmichoven, jonkheer H.E.                       1900 - 1905

   Heuven, Johannes Cornelis van                                        1905 - 1942

   Romijn, Jacob Herman                                                      1942 - 1958

    

    

 •  Concordans deelarchief 1939-1945
  • inventarisnummer oude deelinventaris 1939-1945
   nieuw nummer
    
    
   1
   17
   2
   25
   3
   30
   4
   31
   5
   47
   6
   48
   7
   49
   8
   50
   9
   51
   10
   52
   11
   53
   12
   54
   13
   55
   14
   56
   15
   1534
   16
   1529
   17
   1512
   18
   1512
   19
   367
   20
   367
   21
   367
   22
   367
   23
   368
   24
   368
   25
   368
   26
   368
   27
   368
   28
   369
   29
   369
   30
   369
   31
   370
   32
   370
   33
   370
   34
   370
   35
   371
   36
   371
   37
   371
   38
   371
   39
   372
   40
   372
   41
   372
   42
   373
   43
   373
   44
   373
   45
   374
   46
   374
   47
   374
   48
   374
   49
   374
   50
   374
   51
   374
   52
   374
   53
   374
   54
   375
   55
   375
   56
   375
   57
   375
   58
   375
   59
   375
   60
   376
   61
   376
   62
   376
   63
   377
   64
   377
   65
   377
   66
   377
   67
   377
   68
   377
   69
   378
   70
   378
   71
   378
   72
   378
   73
   378
   74
   379
   75
   380
   76
   380
   77
   381
   78
   381
   79
   381
   80
   381
   81
   381
   82
   382
   83
   382
   84
   382
   85
   382
   86
   382
   87
   382
   88
   382
   89
   382
   90
   383
   91
   383
   92
   383
   93
   383
   94
   383
   95
   383
   96
   384
   97
   384
   98
   384
   99
   384
   100
   385
   101
   385
   102
   386
   103
   386
   104
   387
   105
   387
   106
   387
   107
   388
   108
   388
   109
   388
   110
   388
   111
   388
   112
   388
   113
   389
   114
   389
   115
   389
   116
   390
   117
   390
   118
   390
   119
   391
   120
   391
   121
   391
   122
   392
   123
   393
   124
   393
   125
   393
   126
   393
   127
   393
   128
   393
   129
   394
   130
   394
   131
   394
   132
   394
   133
   394
   134
   394
   135
   395
   136
   395
   137
   395
   138
   395
   139
   395
   140
   396
   141
   396
   142
   396
   143
   396
   144
   396
   145
   396
   146
   397
   147
   397
   148
   397
   149
   397
   150
   397
   151
   398
   152
   398
   153
   398
   154
   398
   155
   398
   156
   398
   157
   399
   158
   399
   159
   399
   160
   399
   161
   399
   162
   399
   163
   399
   164
   400
   165
   400
   166
   400
   167
   401
   168
   401
   169
   401
   170
   401
   171
   401
   172
   401
   173
   402
   174
   402
   175
   402
   176
   402
   177
   402
   178
   402
   179
   402
   180
   403
   181
   403
   182
   403
   183
   403
   184
   403
   185
   403
   186
   403
   187
   403
   188
   403
   189
   403
   190
   403
   191
   403
   192
   403
   193
   404
   194
   404
   195
   404
   196
   404
   197
   404
   198
   404
   199
   404
   200
   405
   201
   405
   202
   405
   203
   405
   204
   405
   205
   405
   206
   405
   207
   405
   208
   405
   209
   406
   210
   406
   211
   406
   212
   406
   213
   406
   214
   406
   215
   406
   216
   406
   217
   406
   218
   407
   219
   407
   220
   407
   221
   407
   222
   407
   223
   407
   224
   408
   225
   408
   226
   408
   227
   408
   228
   409
   229
   409
   230
   409
   231
   409
   232
   409
   233
   409
   234
   409
   235
   410
   236
   411
   237
   411
   238
   411
   239
   411
   240
   411
   241
   411
   242
   411
   243
   411
   244
   411
   245
   412
   246
   412
   247
   412
   248
   412
   249
   412
   250
   412
   251
   413
   252
   413
   253
   413
   254
   413
   255
   413
   256
   414
   257
   414
   258
   414
   259
   414
   260
   415
   261
   415
   262
   415
   263
   415
   264
   415
   265
   591
   266
   592
   267
   593
   268
   594
   269
   595
   270
   596
   271
   597
   272
   526
   273
   527
   274
   528
   275
   529
   276
   530
   277
   531
   278
   532
   279
   533
   280
   534
   281
   535
   282
   536
   283
   537
   284
   538
   285
   539
   286
   540
   287
   541
   288
   542
   289
   543
   290
   544
   291
   545
   292
   546
   293
   547
   294
   548
   295
   549
   296
   550
   297
   699
   298
   1515
   299
   1514
   300
   Niet aangetroffen
   301
   1094
   302
   1095
   303
   1093
   304
   1094
   305
   1094
   306
   1094
   307
   1104
   308
   1549
   309
   1558
   310
   1558
   311
   1553
   312
   1551
   313
   blok 1948-80
   314
   1103
   315
   1188
   316
   vernietigd
   317
   blok 1948-80
   318
   1520
   319
   in bijlagen begroting
   320
   1086
   321
   1087
   322
   1088
   323
   50
   324
   Terug in rubrieken 
   325
   51
   326
   51
   327
   1520
   328
   1089
   329
   719
   330
   gemeentewerken 5
   331
   Niet aangetroffen
   332
   gemeentewerken 30
   333
   1516
   334
   1028
   335
   1
   336
   702
   337
   vernietigd
   338
   703
   339
   338
   340
   51
   341
   bij notulen gevoegd
   342
   1513
   343
   722
   344
   vernietigd
   345
   706
   346
   707
   347
   708
   348
   713
   349
   714
   350
   715
   351
   716
   352
   717
   353
   718
   354
   720
   355
   711
   356
   51
   357
   1550
   358
   723
   359
   724
   360
   725
   361
   Niet aangetroffen
   362
   Niet aangetroffen
   363
   Niet aangetroffen
   364
   1519
   365
   1524
   366
   1523
   367
   1527
   368
   1528
   369
   1555
   370
   1558
   371
   1549
   372
   32
   373
   1136
   374
   vernietigd
   375
   32
   376
   1134
   377
   1135
   378
   32
   379
   1134
   380
   1138
   381
   1137
   382
   1556
   383
   1189
   384
   1191
   385
   1191
   386
   1554
   387
   1554
   388
   Niet aangetroffen
   389
   1192
   390
   1292
   391
   1512
   392
   1531
   393
   50
   394
   1575
   395
   1575
   396
   1299
   397
   1300
   398
   1533
   399
   1534
   400
   1534
   401
   1576
   402
   1518
   403
   1518
   404
   Terug in rubrieken 
   405
   1546
   406
   1195
   407
   1196
   408
   1535
   409
   1537
   410
   1538
   411
   1511
   412
   1547
   413
   vernietigd
   414
   1571
   415
   1577
   416
   1577
   417
   1564
   418
   1522
   419
   1535
   420
   1578
   421
   vernietigd
   422
   1547
   423
   1521
   424
   1521
   425
   1295
   426
   1296
   427
   1297
   428
   1295
   429
   32
   430
   1314
   431
   1315
   432
   1316
   433
   51
   434
   1561
   435
   1548
   436
   1317
   437
   1317
   438
   1317
   439
   1320
   440
   32
   441
   1321
   442
   1544
   443
   gemeentewerken 12
   444
   1402
   445
   1525
   446
   vernietigd
   447
   1303
   448
   1303
   449
   1303
   450
   1302
   451
   1304
   452
   1303
   453
   1305
   454
   1303
   455
   vernietigd
   456
   1330
   457
   1326
   458
   1545
   459
   1328
   460
   1327
   461
   gemeentewerken 12
   462
   gemeentewerken 12
   463
   gemeentewerken 12
   464
   1329
   465
   1094
   466
   50
   467
   1557
   468
   1545
   469
   56
   470
   1339
   471
   1333
   472
   1337
   473
   1334
   474
   1340
   475
   1341
   476
   1342
   477
   vernietigd
   478
   1342
   479
   30
   480
   1343
   481
   476
   482
   32
   483
   1530
   484
   1512
   485
   1552
   486
   1543
   487
   1560
   488
   1550
   489
   Niet aangetroffen
   490
   1322
   491
   1322
   492
   1345
   493
   1348
   494
   naar documentatie
   495
   1550
   496
   1550
   497
   1542
   498
   1542
   499
   1536
   500
   1536
   501
   1536
   502
   1536
   503
   1569
   504
   1567
   505
   1568
   506
   1546
   507
   1567
   508
   1540
   509
   510
   510
   1563
   511
   1346
   512
   1565
   513
   1347
   514
   1562
   515
   1372
   516
   1371
   517
   vernietigd
   518
   1355
   519
   1356
   520
   1357
   521
   1358
   522
   1359
   523
   1360
   524
   1361
   525
   1362
   526
   vernietigd
   527
   1397
   528
   1396
   529
   1398
   530
   1373
   531
   1399
   532
   1374
   533
   1400
   534
   1376
   535
   1377
   536
   1378
   537
   1380
   538
   1379
   539
   1381
   540
   1382
   541
   1383
   542
   1384
   543
   1393
   544
   1385
   545
   1386
   546
   1387
   547
   1388
   548
   1389
   549
   1390
   550
   1391
   551
   1392
   552
   1394
   553
   1102
   554
   1301
   555
   1336
   556
   1298
   557
   1099
   558
   Terug in rubrieken
   559
   1566
   560
   1507
   561
   1508
   562
   1505
   563
   1506
   564
   1509
   565
   1511
   566
   Terug in rubrieken
   567
   Terug in rubrieken
   568
   1403
   569
   1405
   570
   1517
   571
   1574
   572
   1572
   573
   1574
   574
   1526
   575
   1574
   576
   1541
   577
   1289
   578
   1290
   579
   1570
   580
   1573
   581
   1579
   582
   1580
   583
   1581
   584
   1578
   585
   1582
   586
   1583
   587
   1585
   588
   1584
 •  Hele toegang (002 Gemeentebestuur 1818 - 1947)